آشنایی با رشته تربیت بدنی، بازار کار و گرایشهای آن

هدف تربیتی به فعالیت معلم و شاگرد نظر دارد و به موفقیت، که معیار درستیِ کار است، کمک میکند. واقعی و کاربردی است و در رفتار معلم و شاگرد تأثیر دارد؛ زیرا هر دو در پی اجرای عملیات تربیتی گام برمیدارند. البته در این ارتباط اگر نقصی نیز مشاهده شود، که میشود، مربوط به دستاندکاران امر مطالعه و نظریهپردازی، برنامهریزی و پیریزی یک نظام تعلیم و تربیت اسلامی و در آخر اجرای آن در مرحله عمل میباشد.

کودک باید به اولیای دین، به رسول خدا و ائمه علیهم السلام و دیگر پاسداران مذهب علاقه مند باشد تا امر و نهی شان و راه و روششان در او اثر گذارد و شیوه های زندگی آنان را سرمشق قرار دهد. این امر به نسبیت اخلاق نمی انجامد زیرا پایگاه اخلاق با پایگاه حقانیت اخلاق متفاوت است. پسرها معمولا به دلایل بیولوژیکی اکثرا شیطنت بیشتر و کارهای خطرناک بیشتری نسبت به دخترها انجام می دهند و معمولا از استقلال و آزادی بیشتر نیز برخوردارند و با توجه به خانواده معمولا با جامعه بیشتر سر و کار دارند و از آنجا که حرف پدر مادر را گوش ندادن و لجبازی کردن در اکثر آنان دیده می شود بنابراین تربیت آنان نیز باید با توجه به این خصوصیات شکل بگیرد.

این رسالت از حیث ساختمان، کار و تلاش به سوی افقهای پیشرفت در حرکت است؛ بدون اینکه برخلاف ارزشهای اخلاقی یا مسئولیت فردی او باشد، و نه فقط شامل هدفهای دنیوی و اخروی است بلکه همگام و یاور نیز هست. ارزش هدف تربیتی در این است که «کار را معنادار کند و به آن جهت دهد و وسایل و روشهای آن را معین کند؛ زیرا کسی که هدفی ندارد، لذت کار و طعم تلاش را نمیچشد. نه فقط هبچ هدفی را تاب پیشی گرفتن بر آن نیست، بلکه سایر اهداف عمومی و خاص، زیرمجموعۀ آن هستند. در این جا ما برآنیم توضیح دهیم که هدف تربیتی اسلام هدفی متمایز از هدفهای دیگر مکتبهای تربیتی است؛ لذا شکی نیست که برتری هدف تربیتی در اسلام به آن است که این تربیت از سوی خالق متصف به کمالات صادر شده است.

از حقایق دیگر رویگردان نیست و با حقیقت تعارضی ندارد. به نظر این گروه اصطلاح اخلاق (Moral) به درستی و نادرستیها (Rightandwrong) مربوط است و این امور، خارج از تمایلات درونی افراد است؛ اما بحث ارزشها (Values) به تمایلات و علایق افراد توجه دارد و جمع بین این دو ممکن نیست. هدف کلی تربیت و تعلیم اسلامی همین است اما ممکن است چند هدف جزئی هم از آن برآید. پس از گذر از این پیش فرض، اکنون سوال این است که برای رسیدن به این غایت چه نقطهای را باید هدف میانی و کانون توجهات خود قرار دهیم؟ با توجه به مبانی و اصول تربیت اخلاقی، نگاه و هدف در ارزشیابی برنامة درسی باید فراتر از هدف فوق باشد؛ چراکه بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی، تربیت بر اساس ابعاد اصلی انسان به سه نوع تقسیم میشود: تربیت شناختی، عاطفی و ارادی.

در دیدگاه رفتاری، معلم به تعریف قابلیتها پرداخته و برای اینکه دانشآموزان به سطح مطلوب قابلیتهای مختلف دست یابند، به طراحی برنامة تقویت کننده میپردازد.27 در مجموع، نقش معلم در برنامة درسی تربیت اخلاقی را به سه عنوان میتوان دستهبندی کرد: آموزشی، ایمان آفرینی، و شکلدهی به رفتار دانشآموزان. هدف تأسیس این سازمان تألیف کتابهای درسی دانشگاهی متناسب با ارزشهای ایرانی و اسلامی در رشتههای علوم انسانی دانشگاهها بودهاست. هدف نهایی در تربیت اسلامی ثابت است و با تغییر زمان و مکان استوار میماند. اندرزهایى که لقمان به فرزند خود داده و قرآن مجید آنها را به عنوان برنامه تربیتى در این سوره آورده است، همگى بر اساس ایجاد شخصیت در فرزند استوار است; همان اساسى که امام مجتبى (ع) از آن پیروى کرده، همان روشى که امروز در کشورهاى متمدن تعقیب مى شود.

هرگاه بحث از صدق و کذب و درستی و نادرستی گزاره از جهت مطابقت و عدم مطابقت با واقع مد نظر باشد کاوشی اعتقادی صورت پذیرفته است. ۲۶. ↑ اسدالله طوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «روشهای تربیت انذار و تبشیر در قرآن»، کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمةاللهعلیه. ۱۰. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ. ۱۲. ↑ غلامحسین شکوهی، مبانی و اصول آ. ۲۰. ↑ حج/سوره۲۲، آیه۶۶. ۲۷. ↑ الدکتور فتحی حسن ملکاوی، بحوث المؤتمر التربوی، تحریر، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱.

۲۹. ↑ الدکتور فتحی حسن ملکاوی، بحوث المؤتمر التربوی، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱، مترجمان غلامرضا متقی فر و اسدالله طوسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰. ۲۸. ↑ گامی به سوی نظریهپردازی در تعلیم و تربیت اسلامی، ترجمه چندین مقاله از دانشمندان مسلمان تعلیم و تربیت، از کتاب: بحوث المؤتمر التربوی، الدکتور فتحی حسن ملکاوی، عمان، جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ۱۹۹۱، مترجمان غلامرضا متقی فر و اسدالله طوسی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰. در بخش «حدیث روایی» حدیثی را از نبی اکرم(ص) نقل مینماید: «من عمل بهذه الایه فقد استکمل الایمان» هرکس به این آیه عمل کند همهی ایمان را به تمامش، کامل نموده است .(المیزان، ج 1، ص431 ) تامل در این حدیث و نهادن آن در کنار قرآن کریم میرساند که ایمان برخی از مردم ناقص است.

در برخی از دانشگاه ها این رشته به صورت تک گرایشی و با نام تربیت بدنی عمومی ارائه می شود. جبران پذیر است. به سخنی دیگر، چنان چه به هر وسیلهای زمینهی شقاوت در کودک به وجود آمده باشد، تربیت صحیح اسلامی عاملی است برای از بین بردن آن زمینه به طوری که حتّی محیط فاسد، رفیق بد، معلّم بیدین و … اما همین چند جمله در عمل چنان بر والدین دشوار است که گاه فاصله آن ها تا تربیت صحیح فرسنگ ها دور است. به این ترتیب میتوان در کنار آموزش مهارتهای مختلف ورزشی به ورزشکاران، روشهای متعدد و متنوع روانشناسی را نیز به آنان آموزش داد تا عملکرد حرفهای بهتری ارائه دهند.

فرزند انسان نتیجه آمال و آرزوهای او میباشد؛ زیرا که او ثمره حیات وی محسوب میگردد که به عنوان جانشین در روی زمین باقی میماند. و به عنوان نکتهای مهم، والدین نباید فراموش کنند که خانه بهترین جایی است که کودکان در آن کمک کردن به دیگر همنوعان خود را فرا میگیرند. آمادهسازی روحی ـ روانی فرد به گونهای موجه که شایستۀ دریافت آموزش و فرهنگ شود تا بتواند آن چیزی را دربرگیرد که اساسی و سازنده است و در راه ادای رسالتش در زندگی فردی و جمعی کارآمد است. تا اینجا گفتیم رفتار برای ادای تکلیف به معنای صرفاً رفتار مطابق با تکلیف نیست و رفتار برطبق تمایل هم نیست.

درباره روشهای آموزش و تربیت اخلاقی نیز تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که میتوان به نمونههایی از آن اشاره نمود. مناسب با وجود انسانی و موافق با فطرت اوست، از آن جهت که فرد و عضوی از جامعه است. ما نیز به نوبۀ خود در تعریف تربیت اسلامی میگوییم: تربیت اسلامی مجموعهای از مفاهیم مرتبط با هم در چارچوب فکری واحد است که در مبادی و ارزشها به قرآن کریم و سنت شریف نبوی تکیه دارد و به این ترتیب، انسان از لحاظ روحی، جسمی، عقلی و جانی به طور کامل و متوازن تربیت میشود، به گونهای که گفتار و رفتارش با هم انسجام مییابد.

به عنوان مثال اگر کودک تا زمان معینی کاری که از او خواسته شده انجام ندهد نمی تواند برنامه عصر تلویزیون را تماشا کند. اما، تعلیم و تربیت اسلامی به معنای علم تعلیم و تربیت و نیز ارائه نظریه تربیتی و سیستم تعلیم و تربیت اسلامی هنوز بسیار جوان و کم سابقه است و هنوز فعالیتهای بیشتری را طلب میکند تا به یک علم تمام عیار و نظریهای علمی و نیز سیستمی فراگیر و کامل تبدیل گردد. با فرا گرفتن مباحث گرایش رشد حرکتی میتوان به طراحی فعالیتهای بدنی مختلف بر اساس تواناییهای گوناگون افراد و همچنین میزان سن و نوع جنسیت آنها پرداخت تا شرایط بهتری را برای زندگی فراهم نمود.

او میآموزد که بدون پریدن میان حرف بقیه تبدیل به شنوندهای قوی شود. الف- والین باید مظهر عمل باشند نه حرف وهیچ تناقضی بین حرف وعمل آن ها وجود نداشته باشد که موید آیه ی مبارکه ی” اتامرون الناس با لبروتنسون انفسکم ” که درهمین راستا سعدی به زیبایی می گوید: سعدیا گرچه سخندان ومصالح گویی به عمل کار بر آید به سخندانی نیست. وَ اتَّقُوا یَوْمَا لاتَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئا وَ لایُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لایُؤخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ؛ و بترسید از روزی که هیچ کس عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند، و نه از او شفاعتی پذیرفته، ونه به جای وی بدلی گرفته می شود، ونه یاری خواهد شد (بقره، آیه ی48).

این مقالهی قرآنی که برآیندی از آیات قرآنی و روایات معصومین است در حال حاضر موجبات شکوفایی رشد، تربیت، تزکیه و فلاح جامعهی اسلامی را رقم میزند. در دسته دوم که پدر و مادر هر دو فاقد صلاحیت اخلاقی و رفتاری در نگهداری طفل هستند ، قانونگذار می تواند صلاحیت نگهداری را به سازمانهای دولتی که مختص این کار به وجود آمدهاند واگذار نماید، مانند مراکز بهزیستی و غیره .

به اعتقاد وی، کودکانی که با والدین خود رابطه سالم و اطمینان بخشی دارند، برای مبارزه با نیروهایی که آنها را تحت فشار قرار می دهد، آمادگی بیشتری دارند. به این ترتیب، نیاز دیگران به مراقبت برای پسرها نیز قابل شناسایی خواهد شد و به آن پاسخ خواهند داد. عدهای دیگر قائل به تمایز بین تربیت اخلاقی و آموزش ارزشها هستند (Becl,1983). یکی دیگر از عوامل بلوغ زودرس در کودکان، خوابیدن آنان کنار هم در یک رختخواب میباشد و لذا اسلام دستور داده است که کودکان بعد از ده سالگی به هیچ وجه نباید در یک رختخواب بخوابند. تعالى مى رسند و بر اثر غفلت و بى توجهى درحضيض پستى و نابخردى سقوط مى كنند بكوشد و با از خود گذشتگى از اين رهگذر، طرفى ببندد.

پدران در خانه باید قدرت داشته باشند ولی قدرت طلب نباشند و از قدرت خود برای هدایت و آرامش و آسایش اعضای خانواده استفاده کنند و با همکاری اعضای خانواده و نهادهای تربیتی بیرون از خانه مثل مدرسه در تربیت کودک خود هماهنگی های لازم را انجام دهد چون هماهنگی در تربیت موجب تعادل روحی و شخصیتی کودکان می شود. «مایکل تامپسون» روانشناس و نویسنده کتاب «پرورش قابیل؛ محافظت از زندگی عاطفی پسران» می گوید: کار اثرگذاری که والدین می توانند انجام دهند، کنار گذاشتن باورها و انتظارات منفی در مورد پسرهاست. در کتاب مادران و پسران میخوانیم که: «مسائل حل نشدۀ یک مرد با مادرش میتواند منشأ دردسرهای زیاد در زندگی او بشود».

دیدگاهتان را بنویسید