آیا اساسا شناخت چیزی ممکن است؟

و آیا دانش تاریخی الی الابد سؤالبرانگیز باقی خواهد ماند؟ بنابراین برخی تصور کرده اند که فلسفه ی اینکه در اسلام و تقریبا در ادیان الهی؛ زنان ملزم به رعایت پوشش و حجاب و پرده نشینی هستند، بخاطر این است که در نظر این ادیان، انسان با معاشرت با زن و انس با او، از یاد خداوند غافل می شود و نمی تواند مراحل تقرب و عرفان الی الله را بخوبی بپیماید! در نظر ما ارزش علمی کار دانشمندان و مورخان در رعایت ارزش اصول عقلانی و قدرت دوری از فرضیات هنگام بررسی واقعیات نامطبوع است.

3-مطالعه گسترده و پراکنده در جهت تعیین حدود و قلمرو خاص علوم به منظور تعیین همبستگی آنها با یکدیگر و بررسی نحوه ارتباط آنها با یک تئوری کلی جهانی یا ارتباط آنها با بعضی از جنبههای آن تئوری، از جمله مباحث فلسفه علم بشمار میرود.از جمله موضوعات این بخش از فلسفه علم، طبقهبندی علم است. در این شرایط و از ابتدای قرن بیستم صدای فلسفه جدید غرب توسط دو گروه یكی معلمان و دانشمندان و علاقمندان به تمدن جدید و سیاست های جهان به ایران رسید. عوامل این شاخه از میان فلسفههای اروپایی قرن بیستم مانند اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم برخاسته بودند و جستجوی معنای واقعه هولوکاست آنها را متأثر کرده بود.

پیدا کنند. این تحولات دلخراش به وقایع تکان دهنده نیمه اول قرن بیستم انجامید. آریستوفانس آن را جستوجوی نیمه گمشده هر انسان میداند و آگاثون آن را زیباترین خدا مینامد، اما سقراط، عشق را عشق به چیزی میداند که هنوز به دست نیامده است. این فلسفه تاریخ مسئله معرفتی مهمی در بر خواهد داشت که با فلسفه تاریخ تحلیلی مرتبط است؛ اما خود را از فرضیات محدودکننده پوزیتویسم جدا نگه میدارد. یک تحلیل خوب تاریخی از چه مواردی تشکیل شده است؟ رویکرد قانون کلی بسیار ضعیف و معلول است و از آغاز توانایی طرح سؤالات مهم درباره ماهیت تاریخ و دانش تاریخی را نداشته است.

حال به بهانه این پرسش و به مناسبت سالروز جهانی فلسفه یک «وجیزه» مجازی مینویسم تا نشان دهم ما نیز در ایران، این روز را پاس داشته و ارج مینهیم گرچه با سنّت اندیشیدن از نوع و روش یونانی چندان ناآشنا نیستیم. علی محمد اسکندری جو (پژوهشگر فلسفهی فرهنگ و نویسنده کتاب نیچه زرتشت) در بخشی از یادداشت خود مینویسد: در ایران ما که بزرگترین نهاد دولتی آن وزارت آموزش و “پرورش” نامیده شده است و جوانان ما بجای پرورش اما سرشار از “آموزش” میشوند تا شاید از سد کنکور عبور کنند، امید دارم که به بهانه سالروز فلسفه و بزرگداشت اندیشه، دانش آموزان و آیندهسازان این مرز و بوم نیز بتوانند با فلسفه مأنوس گشته و در زندگی نیز رویکرد منطقی را پیشه کنند.

او كه خدایان آتن را به باد انتقاد گرفت سرنوشتی غیر از نوشیدن جام زهر به دستور نظام حاكم یونان آن دوران نیافت، اما شاگردانش چون افلاطون و ارسطو این مسیر را با مكتوب كردن آرای او و افزودن بر این آرا ادامه دادند. نمونه کامل حکومت پادشاهى را در ایران مى توان یافت و کامل ترین نوع حکومت دموکراسى را در کشور ما.»15 اما از دید افلاطون، در صورت عدم تحقق حکومت پادشاهى، بهترین نظام سیاسى حکومت بر اساس قانون است.

گرچه سازمان بین المللی یونسکو فلسفه را یک «دیسیپلین» یا رشته آکادمیک شناخته است اما در یونان باستان چنین تعریف و چنین برداشت از فلسفه را نداشتند. ج- ازدواج تنها راه مقبول و مورد پذیرش جهت فراهم نمودن زمینهی رشد اجتماعی بشری و سالم نگهداری آن از آفات مرتبط با غریزه جنسی است. آیا متد کاوش در تاریخ، متدی تجربی است؟ علوم به عنوان مجموعهای از تصورات و تصدیقات موجود در ذهن، در یک نگاه مانند سایر واقعیات، اموری واقعی و موجوداتی خارجی و منشأ آثار هستند.همانگونه که خود نفس به عنوان موجودی از موجودات، متعلق بحث فیلسوف است، علم نیز این حیث متعلق بحث فیلسوف و فلسفه(هستیشناسی)خواهد بود.در این مقام در باره علم میتوان سؤال کرد که آیا مجرد است یا مادی؟

دسته سوم و مهم از مسائلی که مورد توجه فیلسوفان تحلیلی است، به رابطه علّی در تبیین تاریخی مربوط است. آلن راین در تعریف فلسفه علم مینویسد: «فلسفه علم پژوهشی درجه دوم است که به تبیین و تحلیل عقلانی روشها و محصولات تحقیقات درجه اول(درباره عینیات)میپردازد». گذشته دقیقاً همان است که اتفاق افتاده، یعنی انسانها دست به کار زندگی بودهاند، خشکسالیها رخ دادهاند، ارتشها جنگیدهاند و تکنولوژی جدید اختراع شده است. این نظریه از عقاید هگل هم سختگیرانه تر است اما می توان ریشه هر دو عقیده را در آیین کاتولیک دید، آنجا که کشیشان ازدواج نمی کنند و این نکته را حقیر می دانند یا حتی در برخی از گرایش های عرفان یهودی که به ترک دنیا، تاکید می کنند.

از دیگر متفكران مشهور اسلامی در این عصر ابن سیناست و نظام فلسفی وی آمیزه ای از مهمترین عناصر بنیادی فلسفه مشایی – ارسطویی و برخی عناصر مشخص جهان بینی نوافلاطونی، در پیوند با جهانبینی دینی اسلامی است؛ اما این پیروی از جهان بینی حكمای یونان، كوركورانه نیست و گاه به گاه در ساختار تفكر مشایی نوآوری می كند. با وجود آن همه مقامات و مراتبی که داشت، از همه مردم متواضع تر بود.از دوران کودکی تا سن سالخوردگی لحظه ای از تحصیل علم باز نایستاد. عشق برای آن نیست که ما را خوشحال کند. زن در کنار مرد می تواند احساس امنیت کند چرا که غیرت و تعصب ویژگی منحصر به فردی است که خداوند در وجود مردان قرار داده است.

این ارتعاشات باعث ایجاد احساسات و اشتیاق میشود و همچنین باعث میشود بدن حرکت کند. 2. نقصان و کمال: بهطور مثال، «عدل حسن است» یعنی «عدل کمال یا باعث کمال است» (مظفر، 1405ق: ج1، ص203). تأکید بر مدلهای طبیعی برای تحقیق تاریخی و اجتماعی به راحتی باعث پذیرفتن مدل قانون کلی میشود، اما باید گفت این پذیرش راه به جایی نمیبرد. نه، اما دوستدار دانایی(فیلوسوفر) هستم. البته در اینكه اصول فضایل اخلاقی كداماند، و آیا همة فضایل را میتوان به یك یا چند فضیلت برگرداند یا نه، اختلافات فراوانی وجود دارد.(2) نظریة خودگروی ویژگینگر،(3) اصل و اساس فضایل اخلاقی را مصلحتاندیشی یا توجه دقیق به خیر شخصی میداند.

حال در ما نحن فیه، به تبع دیدگاه فوق میتوان گفت فلسفه علم همان علمشناسی است.و موضوع فلسفه علم را«علم»تشکیل میدهد.به این اساس تعیین روش تحقیق در این معرفت نیز از نحوه وجود موضوع آن متأثر خواهد بود.علم به عنوان موضوع فلسفه علم، میتواند از دیدگاههای متعددی مورد لحاظ قرار گیرد و روشهای تحقیق متعددی را پذیرا باشد، چرا که نحوه وجود آن اقتضای چنین اعتباراتی را دارد. بخش سوم از کتاب فلسفه به زبان ساده بهمثابهی یکی از کتاب های مقدماتی فلسفه به فلسفهی سیاسی اختصاص داده شده است.

با وجودی که نزدیک به 90 سال از نگارش این کتاب میگذرد، هنوز هم میتواند برای کسانی که در اول راه فلسفه هستند یکی از بهترین کتاب های مقدماتی فلسفه باشد. نمونه دیگر در خویشاوندی فلسفه و «ادبیات» بیاورم که معمولا نویسندگان روسی را فیلسوف (اخلاق) میشناسم؛ نویسندگانی همچو داستایوسکی در شاهکارش «جنایت و مکافات» و یا تولستوی در کتاب قطور «جنگ و صلح» که مخاطب را به حکمت و مکاشفه و بویژه درنگ (reflection) فرامیخواند.

دیدگاهتان را بنویسید