آیا اساسا شناخت چیزی ممکن است؟

به اعتقاد سینگر عشق رمانتیک اگرچه نام خود را از مکتب رمانتیسم و دیدگاههای رمانتیکها درباره عشق گرفته است، اما سرچشمه آن به پیشتر از پیدایش این مکتب باز میگردد. این که شخص به چیزی اهمیت میدهد یا به چیزی عشق میورزد، بیش از آن که به نظر یا احساس او دربارهی آن چیز ربط داشته باشد، به ساختارهای انگیزشی کمابیش ثابتی که ترجیحات شخص را شکل میدهند و رفتارش را هدایت و محدود میکنند، ربط دارد. فصل چهارم، عشق به عنوان ارزش نهادن: سومین نوع دیدگاه دربارهی عشق، آن را شکل متمایزی از ارزشگذاری بر یک شخص در نظر میگیرد.

پس از آن که افلاطون از شهر آرمانى خود دست مى کشد و تحقق آن را به دست خود ناممکن مى بیند، از عقیده خود یک درجه عدول مى کند و عملا در صدد به دست گرفتن حکومت و پیاده کردن طرح خود برنمى آید. قوام این فلسفه، به آن است که فقط به استدلالات عقلی اعتماد می کند. چطور میتوانیم به این درک برسیم که ما به خود افراد عشق میورزیم و نه خصوصیاتشان، و این که معشوق تعویضپذیر نیست؛ یعنی هیچ کس نمیتواند بدون ایجاد خسران جای او را پر کند.

تمرکز این مقاله روی عشق شخصی یا در واقع همان عشق به اشخاص خاص است. به طور مثال اگر شما پرندهای در قفس هستید، قفس شما از جنسی است و چه چیزهایی برای شما قفس درست کرده است. متن کامل تمام مقالات این دانشنامه در اینترنت به صورت رایگان و به آسانی در دسترس خوانندگان قرار گرفته است. در ازدواج فرد سالها تمرين مي كند كه رابطه محبت آميز را چگونه حفظ كند و آنرا در حد عالي نگه دارد و اين تلاش خود بخود تغييرات عميقي را در افراد بوجود مي آورد ، وقتي فرد عادت كند سالها به خوبي صحبت كند ، اهل عطوفت و گذشت باشد ، رفتار مهرباني داشته باشد ، اهل خير و انفاق باشد و آنقدر روحش بزرگ شود كه ديگري را برخود مقدم بشمارد يا حداقل به اندازه خودش به او اهميت دهد ، مطمئناً بعد از گذشت چندين سال ، خواهيد گفت اين فرد بافرد قبل از ازدواج خيلي فرق كرده و خيلي بهتر شده است .

این رساله به گونه روایتیست که در بخشی از آن خواننده شاهد گفت و گوی بازیگران آن با یکدیگر است. از میان گونه های شاخصی از نظریه ها که در صدد توصیف ماهیت و هستی عشق برآمده اند می توان به نظریه های روانشناسانه اشاره کرد که اکثریت گسترده ای از آن ها عشق را رفتاری سالم تلقی کرده اند. مثال ارسطو در این زمینه طرح این چهار پرسش درباره یک مجسمه است: از چه چیزی ساخته شده است (مفرغ: علت مادی آن)، چگونه چیزی است (مجسمه: علت سوری آن)، چه چیزی آن را بوجود آورده یا به گونه ای آن را تغییر داده که به این شکل درآمده است (مجسمه ساز: علت فاعلی) و به چه کار می آید (تزئین: علت غایی آن)؛ از طرح این مطالب می توان نتیجه گرفت که ارسطو سر در پی اهداف و غایات امور داشته است و این حرف صحیحی است چرا که ارسطو مدعی است مادامی که ندانیم یک چیز ولو یک موجود طبیعی یا یک اندام، به چه کار می آید یا بناست چه کاری انجام دهد، حقیقتاً چیزی درباره آن نمی دانیم.

کتاب دانشنامه فلسفه استنفورد، عشق با ترجمهی «ندا مسلمی» در سال 94 در انتشارات ققنوس منتشر شده و انتشارات آوانامه نسخهی صوتی آن را با صدای «آرمان سلطان زاده» منتشر کرده است. این کتاب همچنین مسائلی مانند توجیه عشق، ارزش عشق شخصی و تاثیر عشق روی خودآیینی عاشق و معشوق را بررسی میکند. این فلسفه قصد دارد شادی و آرامش را با دیگر بخشهای زندگی انسان پیوند دهد و برای اینکار روشهای مختلفی را پیش روی انسان میگذارد. اساسا تصویری که از فلسفه حاصل می شود، به مراتب دقیق تر و کامل تر از تصویر حاصل از باورهای عقل عرفی میان انسان ها است.

کتاب ضیافت نوشتۀ افلاطون، رسالهای درباره عشق با حالت روایی و داستانی است. کتاب صوتی عشق براساس مقالات دانشنامهی فلسفهی استنفورد نوشته شده است. این دانشنامه، حاصل طرحی است که در سال 1995 در دانشگاه استنفورد آغاز شده و همچنان ادامه دارد. نایجل واربرتون در این کتاب نیز با همان زبان ساده و جذاب همیشگی سرگذشت سقراط، افلاطون و ارسطو را بیان کرده و ما را با اندیشهها و افکار آنها آشنا میکند. این کتاب عشق را از منظری تازه بررسی میکند و سعی کرده تا تمام مفاهیم را به سادهترین شکل ممکن بیان کند، تا مخاطبان مختلف بتوانند آن را درک کنند و به آگاهی بیشتری از خود و اطرافیانشان برسند.

روزه یکی از عبادت های مهم و از ارکان دین اسلام است، هم در آیات قرآن و هم در احادیث مأثور و روایات ائمه در کنار نماز و دیگر عبادات توجه بسیاری به آن شده است تا جایی که قضای آن را باید به جا آورد و هیچ کوتاهی در این مورد از کسی پذیرفته نیست. حجاب زنان، از سنن قدیمی تمدن های بشری بوده است و در ادیان الهی به خصوص زردشت، یهود و مسیحیت مسأله حجاب و رعایت آن مطرح بوده است در بعضی از ادیان مثل دین یهود، مسأله حجاب سخت تر از حجابی است که اسلام می گوید.

اروینگ سینگر در کتاب فلسفه عشق با رویکردی فلسفی و تاریخی به واکاوی مفهوم عشق رمانتیک و انواع آن پرداخته است. عبارت عشق افلاطونی برگرفته از این کتاب است که به معنای عشق اسطورهای و بالاتر از زیبایی ظاهر است. کتاب صوتی دربارهی عشق مجموعهای از مقالههای فلسفی است که به موضوع عشق میپردازد. موضوع کتاب دربارهی عشق چیست؟ زمان چیست؟ مقدار حرکت. زمان دقیق نوشته شدن این رساله دقیقا مشخص نیست اما بر اساس تحقیقات به عمل آمده نوشتار این اثر به حدود چهارصد سال پیش از میلاد مسیح مربوط میشود. چون عواطف دقیقا پاسخ به چیزهایی هستند که ارزشگذاری، انگیزش و نوعی پدیدارشناسی را که همگی خصوصیات اصلی گرایش عشق هستند، با هم تلفیق میکنند.

وظیفهی اصلی نظریهپردازان این دیدگاه این است که توضیح دهند که این «ما» دقیقا چیست. اگر بپذیریم که حالات ذهنی برخاسته از فرایندهای مغزی اند میتوان اینجور گفت که وقتی A کارامد میشود، به کارآمد شدن B می انجامد و با این کار از A به T، B پدید میآید؛ نماد T در اینجا همان حالات ذهنی است. نظریههای مختلف به روشهای متفاوت سعی کردهاند به این پرسشها پاسخ دهند. آیا «ما» موجودی جدید در جهان است که به نوعی از عاشق و معشوق به وجود آمده یا این که صرفا تعبیری مجازی است؟ در این دانشنامهی آنلاین، مطالب متنوعی دربارهی موضوعات مختلف وجود دارد، که برخی از آنها بسیار طولانی و جامع هستند.

اگر این موضوع در دست جهان استکبار مدیریت شود جامعه از لحاظ پوشش و رفتار و روابط اجتماعی طوری جهت دهی خواهد شد که بتوانند به منافع خود برسند . از این جهت ما اگر اعضای طبقه سوم جامعه را به عنوان بندگانی آزاد شده که دارای حقوق و مزایایی هستند در نظر بگیریم آن وقت در تحلیل اندیشه افلاطون انصاف بیشتری خواهیم داشت. ابنسینا فیلسوفی است که مثل همه فیلسوفان، متکی بر یک سنتی موجود است که در آن سنت تصرف کرده و مسائل جدید و راهحلهای جدید ارایه کرده است و از این حیث میتوان او را یک فیلسوف بزرگ و درخور توجهی دانست.

مثلاً عزیزی هست که ۱۰ سال است ادارهی مسجدی را در تهران بر عهده دارد. 4. طبیعت قومی عرب که به اوهام متمایل و با آن مأنوس است. نظریه هایی نیز وجود دارند که در آن ها عشق همچون یک تجربهٔ عرفانی به دیدهٔ رازی توصیف ناپذیر نگاه می شود. عرضهای نه گانه نیز جنس عالی به شمار می روند و در زیر آنها نیز انواع متوسط و انواع نزدیک وجود دارد. هر كدام از دو جنس از نظر روحى و جسمى به هم وابستهاند و با قرار گرفتن در كنار هم يكديگر را تكميل مىكنند. رياضيات چهار بخش است و هر كدام علم عليحده است: حساب، هندسه، هيئت، موسيقى.

حالا این هدف و دلیل ازدواج برای هر فردی با توجه به شرایط و عقایدش متفاوته. علی رغم اینکه وزیر محترم بهداشت و سایر مدیران این اتفاقات ناگوار را نمی خواهند رقم بخورد اما در عمل همان سیاست های کنترل جمعیت در حال اجراست . وی تأکید کرد: همان آدم بی تقوا دست به قتل زد، اما آدم با تقوا (هابیل) گفت «لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» یعنی هابیل گفت اگر تو می خواهی مرا بکشی من دستم را به دست تو می دهم اما من چنین قصدی(قصد کشتن تو) را ندارم.

دیدگاهتان را بنویسید