آینده شعر انقلاب اسلامی، روشن است – قدس آنلاین

شیوه بیان مستقیم یکی دیگر از ویژگیهای مشترک برخی از اشعار سپهری و فرخزاد است و همچنین سطور ساده شعری هم از ویژگیهای مشترک هر دوی آنهاست. ۱۱- مهمترین نکتهای که در اولین برخورد با شعر شاعرههای جوان معاصر به چشم میخورد کمبود اصالت و فقدان استقلال لازم شعری است. شعر صفارزاده و گرمارودی اندیشههای شکل یافته است که در قالب کلمات عرضه میشود. او همچنین در قالب تمثیل چهره ستمکاران و زورگویان زمانه را ترسیم میکند. پروین که بسامد بالایی از اشعارش را به ترسیم چهره کودکان بیسرپرست و بینوا اختصاص داده است و با هنرمندی تمام و ایفای نقش مادرانه به توصیف حالات مختلف کودکان خردسال پرداخته است.

طبیعت ستایی یکی دیگر از ویژگیهای شعر سهراب است، از آنجائیکه “پیشه شاعر نقاشی” است حساسیت و ظرافتهای خاصی را در ترسیم نمودن چهرههای مختلف طبیعت بکار میگیرد. ۷- مردان شاعر در ترکیب آفرینی خلاقتر هستند. ۳- هر چند از نظر روانشناسی، زنان در بروز احساستشان راحتترند. فروغ هم که در چند قطعه از سه کتاب نخستینش و یکی دو قطعه در دو کتاب دیگر عاطفه و مهر مادری را مطرح کرده است. زن هم نماد آفرينش و برتری انسانی است و هم عامل شيطانی و دسيسههای آن. خیال و تنهایی: یکی دیگر از تمثیل­هایی که بیدل از آن کمک گرفته است، بحث خیال و تنهایی است.

شعر صفارزاده، فقط در بکارگیری بسامد واژههایی که مبین “زن بودن” سراینده است با شعر زنان مشترک است. صفارزاده در خلال اشعارش به “زن بودن” خویش اشارههای متعدد دارد و غیر مستقیم دیدگاههای جامعه را نسبت به زنان منعکس میکند. فروغ نیز در دو کتاب “تولدی دیگر” و “ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد” از خود محوری بیرون میآید و با نگرشی تازه به اجتماع و مسائل متعدد آن نظر میکند.

هنوز لحظه های بسیار زیادی در راه هستند که میشود از آن ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و اتفاقات بزرگی را رقم زد. خرامیدنش و گام های شمرده، شمرده اش را… فهرست مطالب ۱-اتحاد علم و عرفان ۲- یگانگی ناظر و منظور ۳-بیو پلاسما و هاله انسانی ۴-خلا انیشتین و خلا دیراک ۵-کوانتوم اندیشه انسان و نوترینو ۶-مکانیک موجی و اندیشه های مولانا ۷-رفتار شناسی ذرات بنیادی از دیدگاه مولانا ۸-شناخت شناسی همه شهودی مولانا ۹-هندسه کیهانی و مولانا ۱۰-ماده از دیدگاه متا فیزیکی ۱۱-یگانگی بزرک فیزیکی و عرفانی عالم ۱۲-اتحاد انسان باعالم هستی ۱۳-حرکت به سمت نور از لحاظ فیزیکی ۱۴-پیام فرهنگی طبیعت ۱۵-انرژی های شفا بخش و پزشکی جادوئی ۱۶-پیام فرهنگی طبیعت در جهان کلان یا عالم اکبر هنگامي كه انسان در اشعار نغز و ژرف و شگفت اور مثنوي معنوي و ديوان كبير شمس غور مي كند ، خود را در اقيانوس عميق از احساس ، عرفان ، فلسفه ، دانش طبيعي ، اشراق و دل آگاهي و جذبه و سرور سرمدي مي يابد.هرچه در اين درياي ژرف پائين تر برويم و از روي عشق و علم و آگاهي آنرا بكاويم ، مرواريدها و در و گوهر هاي بيشتري به دست مي اوريم .

۲- در بیان مسائل عاطفی و خانوادگی و با احساساتی حادتر از مردان، شعر گفتن، یکی دیگر از ویژگیهای شعر زنان است که کمتر در شعر مردان جلوه کرده است. از دیگر ویژگیهای شعر او، توجه به مسائل سیاسی و وقایع روز است. ۶- در شعر مردان وسعت بکارگیری از قالبهای شعری و رعایت قافیهها و اصول ادبی بیشتر از شعر زنان به چشم میخورد. شعر نیمایی آن گونه شعری است که مصرع ها از قید تساوی و در بند قافیه بودن آزاد است و شاعر وزن و قافیه را جزو ابزار کار شاعر می داند نه خود آن .

سپهری شاعری است که از دوره ابتدایی شعرش تا دوره جستجو و از آن دوره تا دوره یافتن خط فکری مشخص و زبان شعری مختص (که حتی بی امضاء هم شناخته میشود) جهانی آرمانی را میجوید. گفتند چنین کسی پیدا نمیشود، ما همه جا را جستجو کردهایم. پروین که کمتر خوانندهای پیدا میشود که دیوانش را بخواند و تحت تأثیر همدردیهای او (با محرومان و ستمدیدگان جامعه) قرار نگیرد. جهانی که در آن “عشق” پیدا باشد “دوستی” پیدا باشد و “کلمه”، “آب”، “عکس اشیا و آب”، “سمت مرطوب حیات” و “شرق اندوه نهاد بشری” پیدا باشد.

و اگر احیاناً چشمش به “قطاری” میافتد که “سیاست” را میبرد، آن را خالی میبیند. با آنکه حافظ غزل عارفانه ی مولانا و غزل عاشقانه ی سعدی را پیوند زده، نوآوری اصلی او در تک بیتهای درخشان، مستقل، و خوش مضمون فراوانی است که سرودهاست. و دیگر آنکه توجه به طبیعت و جلوههای گوناگون آن از ویژگیهای شعری اوست در حالیکه صفارزاده به ندرت به طبیعت پرداخته است. حال آنکه شعر واقعی کلماتی شکل یافته است که اندیشهای را عرضه میکند در اشعار آن دو، بیشتر اندیشه به معنای خاص خودش جریان دارد تا تصویر؛ یعنی شعرشان حاوی فکر و اندیشهای است که خواننده را به دانستنی جدیدی فرا میخواند و زمینه نوعی تأثر را در او بوجود میآورد.

معنی رنگین، معنی برجسته، معنی پیچیده، معنی نازک، معنی روشن، معنی دورگرد و غیره، همه تعابیری است برای معنی بیگانه و تقریباً هم معنا با آن. كتاب هاي مقدّس (وِدا) و ترانه هاي (گاته ها) و كتاب (ايلياد) بهترين دليل بر اين مدّعاست كه اين سه هم نژادِ هندي- ايراني- يوناني از يك شاخه آريایي بوده و زبانشان استعداد گفتار موزون را دارا مي باشد. منظور اين نيست كه مسؤولان فقط شعر بشنوند بلكه بايد دقيقاً شعر را مثل نفت بينند. اشاره به آئینها، اصطلاحات دینی و مذهبی، اشاره به اسمهای خاص تاریخی و جغرافیایی، از ویژگیهای شعر “سپهری” است.

و دیگر اینکه اشاره به تقابل عرفان و مذهب با قرن پلاستیک و عصر ماشین با طبیعت. از ویژگیهای اشعار صفارزاده توجه به مسائل دینی مخصوصاً مذهب شیعه است. یعنی به رویدادهای جامعه و تحولات اجتماعی و سیاسی توجه دارند، با این تفاوت که: مردان شاعر، به علت حضور همه جانبه در اجتماع، با دیدی بازتر به طرح مسائل و وقایع مختلف میپردازند و زنان به فراخور حال و تا آنجا که محدودیتهای خانه و اجتماع اجازه دهد.

و طاهره صفارزاده هم از همان ابتدای شاعری و در اولین مجموعه اشعارش “رهگذر مهتاب” با قطعه ” کودک قرن” به طرح مشکلات و رویدادهای اجتماعی و تا حدودی سیاسی میپردازد و در آثار دیگرش، تقریباً تمام قطعات شعری او را مضامین اجتماعی، سیاسی و بعدها مذهبی در برمی گیرد. و اما شاعران مرد، به خاطر آزادی عمل بیشتر، به طرح عینیتر مسائل اجتماعی و سیاسی میپردازند. از مردان شاعر این دوره که کمتر به مسائل سیاسی و اجتماعی توجه نشان داده است میتوان به سهراب اشاره کرد که درونگرایی اختیار کرده و از این جهت مورد انتقاد معاصرانش قرار میگیرد.

یعنی فقط وقتی شعر میگویند که شاعر هستند بعد تمام میشود؛ دو مرتبه میشوند یک آدم حریص شکموی تنگنظر بدبخت حسود حقیر. او معمولاً در تمام آثارش به جریانهای سیاسی ایران و جهان نظر دارد. زندگی رسم خوشایندی است/ زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ/ پرشی دارد اندازه عشق/ زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود/ زندگی جذبه دستی است که میچیند/ زندگی بعد درخت است به چشم حشره/ زندگی تجربه شب پره در تاریکی است…

اینکه یاد بگیرند کافی نیست همدیگر را ببخشند بلکه باید خود را نیز ببخشند. باران سرود آفتاب را تکرار می کند… در این شعر نیز شاعر مجدداً از اویی سخن می گوید که بیشتر جذب شعر شده است. به هر حال بعد از فروغ بود که زنان شاعر به ارائه تصاویر و همراه آن عواطف مخصوص زنانه اشعار خود پرداختند. او به مرز جدیدی از صمیمیت شاعرانه دست یافته است؛ که در آن تصاویر شعریش، زلال، روشن، پاک و پر اشراق جلوه میکنند و گوئی قداست خاصی بر فضای شعر او حاکم است که او را از اندیشیدن به علائق و پسندهایش به جهان مادی باز میدارد.

و یا اگر “بندرت” اشاره میکنند با حجب و حیا و پوشیده و غیر مستقیم است. ولی اکثر زنان شاعر ایرانی به اصول و آداب اجتماعی و مذهبی پایبند هستند و از ابراز علائق و گرایشهای شخصی و خصوصی خودداری میکنند. در حالی که بسامد برخی از واژهها در شعر زنان تفاوت معنیداری با شعر مردان دارد؛ که همین امر خواننده را به زن بودن شاعر متوجه میکند. یکی از این شاعران ایرانی بیدل دهلوی است که همه اشعار بیدل را خوانده اند و برخی هم آثار بیدل را با دقت مورد تفسیر قرار داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید