اخلاق در جامعه و زندگی :: پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس

اما واقعا اخلاق کاری چیست؟ واضح است که اخلاق کاری برای تعریف هویت شغلی شما بسیار مهم است، چون جزیی از شما می­ شود. این به معنی انجام دادن کار درست در هر شرایطی است، حتی اگر هیچ کس نفهمد و نبیند. چه سودی در این کار برای من وجود دارد؟ بین این دو مقوله، تصادقی جزئی وجود دارد. نکات کلیدی 30 جزء قرآن کریم دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان 6 ویژگی ممتاز حضرت معصومه(س) برای زنان مسلمان تاثیر مهاجرت امام رضا(علیه السلام) بر تحولات تاریخی ایران به این شرط رب خانگی بپزید!

در درس اخلاق و در کتابهای اخلاقی، عالمان دینی از نماز اول وقت سخن میگویند، این مسئله به یک معنا جزء احکام و جزء آداب زندگی است. بلکه اخلاقی است که تمام زندگی را با جوانب و زمینه های گوناگونش در دورن خود جای می دهد. هدف فلسفه اخلاق، شناخت ملاک های خوبی و بدی افعال است تا انسان ها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفی که از آن دارند بسنجند. برای مثال اگر شما عضو یک تیم هستید رفتارتان باید در سازگاری با دیگران برای رسیدن به یک مجموعه راهبردی در هماهنگی هم و به سمت هدفی مشخص باشد.

در این مقاله قصد داریم راهی موثر و فوق العاده برای تبدیل شدن به فردی با رفتار و اخلاق خوب ارائه دهیم. خداوند در قران می فرماید: هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ابعاد این پاسخگویی فوق العاده وسیع است، طوری که بالاتر از فرد، حتّی اعضاء و جوارح انسان را نیز در بر می گیرد. یکی از این نظریه های ارزشی لذت گروی (Hedonism) است، نظری که تنها لذت را یک غایت خوب می داند وبطور کلی، نظریه های غایت گرا به لذت گروی و غیر لذت گروی تقسیم می شوند.

بر طبق این نظر، آدمخواران، (cannibals) ، مطابق معیارهای فرهنگ خود، با خوردن گوشت آدمیزاد کاری موجه انجام می دهند، هرچند بر طبق معیارهای فرهنگ غرب این امر پذیرفته نیست و نمی توان هیچ اساسی برای این ادعایافت که معیارهای فرهنگ غرب بر معیارهای آنان تفوق دارد.بنظر می رسد که نسبیت گروی توسط شتابزده ترین مشاهداتی که دراختلاف بین فرهنگها و تشکلات، (constitutes) صورت گرفته – که هم برای متافیزیک و هم برای اخلاق هنجاری مشکلی است – تاییدمی گردد; زیرا اگر هیچ صواب و خطایی نیست که بتوان آن را مجزای ازآداب و رسوم در فرهنگ خود شخص معین نمود این سؤال پیش می آید که وقتی فرهنگها با هم متعارض می شوند چه باید کرد؟

تعاریف بسیاری را از عبارت «اخلاق کاری» می ­توان دریافت کرد. همه ما عبارت «اخلاق کاری» را بسیار شنیده ­ایم. این عبارت به عنوان یک خصیصه مهم در تبلیغات استخدامی به شمار می ­رود. مساله نسبتا برجسته ای که درمباحثات اخیر مطرح گردیده این است که آیا می توان «باید» رااز «هست»استنتاج نمود ودقیقاچه ارتباطی بین حقایق وارزشها وجود دارد.اینها هم مسائل فرااخلاق اند و هم مسائل اخلاق سنتی، .(ethicstraditi onal) اهمیت تمایز بین فرااخلاق و اخلاق هنجاری خود بحث انگیزاست.بعضی ازنویسندگان این تمایز را ضروری می دانند وبعضی دیگر نه.سؤال دراین است که آیامی توان مفاهیم وگزاره های اخلاقی رابدون پیش فرض گیری همزمان باورهای اخلاقی تحلیل نمود؟

در بین مسائل اخلاق هنجاری، این مسائل وجود دارد : چه چیز موجب درستی افعال صواب، (right action) می گردد؟ رفتار بهنجار و مؤدبانه بزرگترها الگوی کوچکترها ست و علاوه بر شیرینی زندگی ، ارثی است که به دیگران منتقل می شود و بدین سان این خصلت پسندیده در جامعه شاخ و برگ می گستراند . از اینرو، اگر کسی بگوید که چیزی خطاست تنها گفته است که او یا جامعه او از آن خشنود نمی گردد.نظریه عاطفه گروی (ای. سودگروی7 (جرمی بنتام، (Jermey Bentham) و جان استوارت میل، (John Stuart Mill) ، (نظریه ای که بزرگترین سعادت بیشترین افراد را آزمونی برای صواب و خطا می داند، یک نظریه لذت گراست، از آن جهت که سعادت را غلبه لذت بر الم تفسیر می کند وشکلی غیر لذت گرا از نتیجه گروی «سودگروی آرمانی» جی.ای.مور، (G.E.

ولی اگر نتوانست بر آنها غلبه کند آنها بر او چیره میشوند و او را به استخدام خود در میآورند در این حالت صورت باطنی انسان به حیوان تبدیل می شود. نظریه کلامی را، که هم متدینان (مثل ریچاردواتلی) و هم غیرمتدینان (مثل مور) بدان تاخته اند، ابراز نمی دارد.نتیجه گروی بر این باور است که اخلاقی بودن یک فعل تنها به وسیله نتایج آن فعل تعیین می گردد. او اصرار داشت که فعل یک فرد، حتی اگرصواب باشد، تنها در صورتی ارزش اخلاقی داردکه انگیزه اوبرای فعل فقط انجام کار صواب باشد. گویا فرشتگان در خمیره انسان تنها چهره خون ریز او را می دیدند و پروردگار انسان به ابعادی بیش از این نظر داشت.

ال. استیونسن، ((C.L.Stevenson) ادعا دارد که گزاره های اخلاقی هیچ چیزی را که قابل صدق و کذب باشد، حتی بنحو ذهنی، بیان نمی دارد، بلکه تنها ابرازعاطفه هاست.بر طبق این نظریه، واژه های اخلاقی نیز، مانند قسم وتعجب، (oaths) ، تنها معانی عاطفی دارند. کوششهایی که در جهت پاسخ به این سؤال صورت گرفته به تحقیقات بسیاری درزمینه انگیزه های انسانی، ضمانت اجرایی، (sanction) برای اخلاق، امکان فعل بدون علاقه، (disinterested action) و تشکیلات، (organization) مناسب در جامعه انجامیده است.اخلاق مقامی 9، که اخیرااهمیت یافته است، ادعا دارد که اخلاقی بودن یک فعل به اوضاع و احوال بستگی دارد، نه به تطبیق یک قانون بر مورد آن.

شرح صدر، آمادگی روحی انسان برای پذیرش حقّ است، به طوری که هر مطلب و پیشنهاد حقّی را بپذیرد و در برابر هر اعتقاد صحیحی تسلیم گردد. از آنجا که تربیت اخلاقی به معنی ایجاد انسان اخلاقی است لازم است پیش از ورود به مباحث آن سیمای انسان اخلاقی معلوم گردد. لذا واکنش در برابرشهودگروی به ذهن باوری، عاطفه-گروی، (emotivism) و دستورگروی، (انجامید.ذهن باوران براین عقیده اندکه گزاره های اخلاقی تنهاحقایقی ذهنی رادرباره رهیافتها (5) بیان می دارند و هیچ نظری رادرباره اعیان، (the object) بیان نمی دارند.

فلاسفه (بااستثنائاتی) بر آنند که این امر را انکار کنند و حتی نظری متضاد را اتخاذنموده اند. در مقابل، نظریه های شناخت گروی معمولا با آن در تضاد است.یک نوع شایع و متداول از شکاکیت نسبیت گروی اخلاقی، (relativismmoral) است; نظری مبتنی بر اینکه هیچ اصل اخلاقی صحیحی برای همه زمانها و همه مردم وجود ندارد و هر گروهی نسبت به حوایج و ارزشهایش اخلاق خود را داراست و تمامی آراء اخلاقی ضرورتامنسوب، (relative) به فرهنگ خاصی هستند. این شکلی از شهودگروی جزءنگر، (intuitionism) است که باسودگروی و کانت گروی و نیز نظریه دستور الهی در تقابل می باشد.اصل این نظر به ارسطو باز می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید