ازدواج موقت – ویکی شیعه

با این وجود، لئواشتراوس در تعریف فلسفه سیاسی به دنبال نجات مباحث بنیادی علم از روش تجربی است و لذا وقتی از فلسفه سیاسی سخن می گوید، بر روی تبدیل روش مباحث زیرساختی، علوم از تجربی و ظنی به برهانی یا معرفتی تمرکز دارد که به نظر من، اصلی ترین کار فلسفه در ارتباط با علوم، همین است که از گذشته به آن اثبات مبادی تصدیقی علوم اطلاق شده است نه فلسفه مضاف به معنایی که دوستانمان مطرح می کنند. یکم. فلسفه صدرایی همچنان یکی از قوی ترین مشرب های فلسفه اسلامی است چراکه با پیوند میان برهان، قرآن و عرفان هم قدرت بینایی فلسفه را دوچندان کرده و هم قدرت حل مسائل و گره های هستی شناسانه را مضاعف ساخته است.

معقول نيست كه از يك طرف براي زن استقلال اقتصادي قائل شود و از طرف ديگر حجاب را به منظور استقلال و استمثار زن وضع كند. تاریخ و آمار نشان داده است که هرگاه زنان بی حجاب بوده اند خشونت علیه آنان بیشتر بوده است. ابن ترکه پس از آنکه اهمیت مسئله توحید در تفکر اسلامی را بیان میکند، تصریح میدارد که منشأ حقیقی آن همانا قرآن و سنت بوده و امت شریف اسلام زمانی که به بحث و تحقیق در توحید دست زدند میان براهین عقلی و شرایع نقلی آنچنان سازگاری و آشتی ایجاد كردند که افزون بر آن قابل تصور نیست به نحوی که تمامی شبهات کسانی را که در ایجاد آشتی و توفیق میان وحی و عقل ناتوان بوده اند را زدوده و حل کردند و تا بدان حد در این سازگاری میان عقل و نقل پیش رفته که همه لغزشها و خلل را مرتفع ساخته و توانستند آشکاری حق و بطلان باطل را نشان دهند.

هفت. امروز بعضی از لزوم تحول در فلسفه اسلامی سخن می گویند اما به نظر می رسد هنوز درباره معنای تحول در فلسفه اسلامی نظر شفافی ابراز نشده است. یعنی خداوند که با طبیعت و همه چیز یکی است، یا خود را به صورت اندیشه نمایان می سازد یا به صورت بعد وماده. ترخان تاکید کرد: نکته قابل توجه در این بحث آن است که با وجود اتخاذ یک مبنا با الگوهای متفاوتی در طبقهبندی علوم مواجه هستیم؛ به یقین این تفاوتها چه در حوزه مبنای ملاک وحدت و تمایز علوم و چه الگوها، بر اساس اتخاذ مبانی علمشناختی یا منطقی متفاوت بوده است و پیش از هر چیز انتخاب مبنایی در این حوزه باعث شده است که حکم به خروج یا دخول علومی مانند الهیات و…

وی تصریح کرد: اگر این نگاه به فلسفه اسلامی را بپذیریم با سوالاتی ازجمله رابطه فلسفه اسلامی با موضوعاتی همچون علوم اجتماعی، گوهر مدرن مثلث، مبانی علوم اجتماعی مدرن، اصول علوم اجتماعی، روش علوم اجتماعی، توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق، نقد و ارزیابی انسان محقق و تغییر سه بعدی انسان محقق مواجه میشویم که طرح این پرسشها به فهم دقیق سؤال کمک میکند. وی ادامه داد: توصیف انسان مطلوب متعارف نه انسان ایده آل اخلاقی بلکه انسان سالم هنجاری، انسان تحقق یافته، نقد و ارزیابی انسان تحقق یافته و تغییر انسان محقق و مطلوب از طریق احکام راهبردی و حقوقی از جمله کارهای مهم در حوزه علوم اجتماعی است.

از این رو، برخى انسان ها داراى سرشت برتر هستند و برخى فروتر. به بیان دیگر، فلسفه مدرن گرچه با انقلاب فکری دکارت آغاز و با اندیشه کانت جلو می رود، اما در مسیری که تا الان طی کرده است، بیش از آنکه جنبه صد در صد عقلی خود را حفظ کند یا به سمت علم و یا به سوی پراگماتیسم گرایش پیدا کرده است و لذا فلسفه های جدید غربی بیش از آنکه انسان را از سردرگمی نجات بدهد بیشتر آن را در سردرگمی فرو برده است. برای نمونه، دانش گیتیشناسی (فیزیک) دربارهٔ پیکرههای مادی از آن جهت که جنبش و ایستایی دارند و دانش زیستشناسی دربارهٔ هستارها از آن رو که زندگی دارند، به پژوهش و بررسی میپردازد؛ ولی در فلسفه فراگیرترین چیزی که بتوان با آن سر و کار داشت، یا همان هستی؛ زمینه اندیشه جای میگیرد؛ به گفتار دیگر، در فلسفه، بن هستی به گونه بیکران و دور از هر گونه بند و پیشوند و پسوندی بهمیان میآید.

به عبارت دیگر، نوصدرائیان در عمل فلسفه را بدون آنکه موضوع فلسفه را تغییر دهند وارد ساحت جامعه کرده اند. رئیس شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با بیان اینکه هرچند احاطه نوعی عمل زدگی در علوم انسانی اسلامی هم دور از ذهن نیست، افزود: اما ماهیت علوم انسانی اسلامی و نقاط اتکاء آن به حقیقت، تشدید عمل زدگی و به تبع آن، منزوی سازی فلسفه اسلامی در این علوم را تا حد قابل توجهی منتفی کرده است.

ثانیاً، فلسفه به خوبی می داند که قادر به پاسخگویی به همه پرسش های اساسی بشر درباره هستی نیست و بدون استعانت از دین نمی تواند به رسالت خود عمل کند لذا فلسفه بدون آنکه مجبور باشد از خط قرمز خود یعنی اثبات پذیری عقلی عبور کند، از کمک دین در خیلی از عرصه ها بهره برداری می کند. آغازگر علوم اجتماعی نیستند، بلکه پیش از آن یک گوهری است که بر فلسفههای غائی و تحلیلی حاکم است. این فلسفه تاریخ جدید از چند جهت مهم با فلسفه تاریخ تحلیلی تفاوت دارد. حکمت در شرق و نیز در آموزه های اسلامی بیش از هر چیزی بر عقل و تأمل عقلی و تفکر آزاد حکمی تأکید دارد.

هر عصر و دورهای از فلسفه ضرورتهای خاص خود را دارا است. این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری میکند. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فلسفه اسلامی هم کار بازسازی خود و هم کار سهیم شدن در پیشبرد سایر علوم و امور را از طریق فلسفه عمومی، معرفتشناسی و فلسفه علم، یعنی از طریق مابعدالطبیعه، شناخت و روش شناخت علمی به پیش میبرد. او حتی در پایان عمرش یک جعبه نوشتههای شخصی خود را که هیچکدام از آنها باقی نمانده است نزد پزشک رزروکروسی «کرنیل هوگلند» (Corneille van Hogelande) که دوست نزدیکش بود و امور او را در هلند اداره میکرد، گذاشت.

وقتی این نسبت های ریاضی تغییر کند در واقع اوصاف کیفی آن تغییر می کند بنابراین می توان تغییرات کیفی و کمّی اشیاء و نسبت بین آنها را تبیین کرد و تبدیل کمیت به کیفیت را قاعده مند نمود. در این فصل در مورد فلسفه دین بحث میشود و برهانهای اثباتکننده وجود خدا معرفی میشوند و البته نقدهایی که بر آنها خصوصاً از سوی هیوم وارد آمده نیز ذکر میگردند. فرض میکنیم مری در اتاقی سیاه و سفید زندگی میکند و از دیدن رنگها بی بهره است؛ او از راه تلویزیونی سیاه و سفید و با کتابها و مجلاتی سیاه و سفید «همهٔ» آنچه را که دربارهٔ جهان فیزیکی و ویژگیهای فیزیکی هر چیزی می شود دانست، میداند.

امام صادق (ع) مي فرمايد: شب نوزدهم ماه رمضان، شب تقدير و شب بيست و يكم، شب قضا و شب بيست و سوم، شب تصويب امورى است كه در سال تحقق خواهد يافت و خداوند هر چه خواهد براى خلقش آن كند. گفته میشود که در ادارک حسی حضور محسوس شرط است و باید آن شیء وجود داشته باشد و نیز بین فرد و شیء ارتباط ایجاد شود تا ادراک حسی تحقق پیدا کند، اما در ادراک خیالی حضور این محسوس شرط نیست و با نبود شیء تصویر آن را در ذهن میسازیم. در باور مسلمانان، ایجاد امنیت روانی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه از حکمت های واجب شدن حجاب است.

ابراهیم دادجو، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به عنوان یکی از استادان سخنران در این نشست بیان کرد: فلسفه اسلامی در جریان ذاتگرایی جدید، به خوبی میتواند خود را بازسازی و به روز کند و با نظر به ذات و خواص ذاتی علوم، در پیشبرد علوم و در حل و فصل واقعبینانه مسائل و مشکلات سهم بسزائی داشته باشد. اگر این مسئله پذیرفته شود به عنوان یک نتیجه، گوهر مدرن و مبانی و اصول به عالم اجتماعی یک متودولوژی خاصی میدهد. خسروپناه با بیان اینکه گوهر مدرن بر فلسفه حاکم است، ابراز کرد: فلسفه مدرن اعم از تجربهگرا، عقلگرا و…

جالب آنکه عالِم به هیچ یکی از علوم حتی خود را در مواجهه با پرسش از چیستی علمی که در آن عالم است نمیداند. حال این پرسش مطرح میشود که چه زمانی یک مشرب جدید در فلسفه اسلامی خلق می شود؟ در چنین شرایطی این پرسش مطرح خواهد شد که پس معنای “وصف اسلامی” در فلسفه اسلامی چیست؟ با اینملاحظه، معنای بسط قلمرو فلسفه در حوزه های دیگر مثلا در ساحت زندگی اجتماعی به معنای تداوم هستی شناسی فلسفی به حیات اجتماعی است و الا روشن است که فلسفه دستور العمل زیست اجتماعی نیست اما بر روی شکلگیری دستور العمل زندگی اجتماعی اثر عمیقی می گذارد.

علوم اجتماعی کارش تنها کنش فردی و اجتماعی نیست بلکه در حوزه روانشناسی نیز بحث میکند. همچنین، حجت الاسلام امینی نژاد، استاد حوزه با اشاره به اینکه دانش دین بنیان درون دینی در بستر ایمان شکل میگیرد، اظهار کرد: این در حالی است که سبک تحقیقی و برون دینی گرچه از دین نشات می گیرد اما براساس روشهای متعارف عقلی شکل گرفته است. در پالایش فلسفه از آراء غیر فلسفی اعم از کلامی، عرفانی و غیره. وی ادامه داد: پس از رنسانس و رشد جریان تجربهگرایی و پوزیتیویسم، ادعا شد که دوران تفکرات الهیاتی و فلسفی سپری شده است و دانشهایی مانند اخلاق، الهیات، فلسفه، و دین و…

زن، باهوش فطری و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند بامرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان با مرد پنچه نرم کند از عهد? البته آنچه امروز تحت عنوان فلسفه های مضاف مطرح شده است، فلسفه فراتر از اثبات مبادی تصدیقی علوم، متکفل بحث حول موضوع، هدف، گستره، غایت، احکام کلی یک علم معرفی شده است که گرچه بیشتر این مباحث تحت عنوان رئوس ثمانیه در مقدمه هر علمی بحث می شود اما تجمیع، گسترش و تقویت آن در یک علمی با عنوان فلسفه مضاف می تواند به استحکام بخشی به درک کلی ما از علوم و شناخت دقیق تر نسبت یک علم با سایر علوم کمک کند .

دیدگاهتان را بنویسید