بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

به عبارت بهتر معماری عملکردی و تشکیلاتی دستگاه متولی سیاست خارجی انقلاب اسلامی در دوران قبل از انقلاب انجام شده آن هم در دوره ای که بزرگترین دشمن امروز، دوست، و بزرگترین دوست امروز دشمن تلقی میشد، لذا با گذشت قریب به نیم قرن از تاریخ طراحی و تصویب این قانون نمیتوان از این سازوکار قدیمی انتظار کارایی و عملکرد مطلوب و موثر در طراز اولویتهای جهانی انقلاب اسلامی را داشت. وی با بیان این که هر ساله رشته زبان و ادبیات فارسی حدود 14 هزار دانشجو میپذیرد، تأکید کرد: اگرچه انتظار بجا و بحق از مسئولان آموزش عالی کشور این است که با اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب، مسیر را برای جذب و توسعه توانمندیهای خلاقانه دانشجویان حوزه علوم انسانی و بالاخص دانشجویان زبان و ادبیات فارسی بگشایند اما نمیتوان و نباید چشم به راه سیاستهای حاکمیتی ماند و قابلیتها و خلاقیتهای فردی را فروگذاشت. اگرچه هدف اصلی پلتفرمهای ردیابی تماس، کنترل شیوع بیماریهای عفونی و حفظ حریم خصوصی دادههاست، اما فرصتهایی را برای شرکتهای جدید ایجاد میکند تا سهم خود را از سهم درآمد موجود در بازار داشته باشند.

مدیر مسئول نشر برانوش در ادامه کسب آگاهی در زمینه تکنولوژی و سواد دیجیتال، شبکهسازی، مهارتهای بین رشتهای، بازدیدهای میدانی از پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و نمایشگاهها و مهارتهای نرم از قبیل قدرت ارائه، مذاکره، کار گروهی، حل مسئله، تصمیمگیری و تفکر خلاقانه را از جمله مهمترین مهارتهای عمومی ضروری برای ورود به بازار کار عنوان کرد. وی افزود: به همین دلیل هم هست که دانشجویان و دانشآموختگان این رشته عموما به اشتغال در بخش دولتی همچون استخدام در ادارات به عنوان کارشناس فرهنگی یا مسئول روابط عمومی و دبیری در آموزش و پرورش یا عضویت در هیئت علمی دانشگاهها گرایش دارند و کمتر تمایلی به اشتغال در بخش خصوصی و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی از خودشان نشان میدهند. محمدعلی کوثری، مدرس دانشگاه و مدیرمسئول انتشارات برانوش در این نشست به بیان نکاتی در زمینه الزامات شروع کسب و کار در حوزه ادبیات، گسترش آن و هم چنین ظرفیتها و قابلیتهای پیدا و پنهان رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران پرداخت.

رشته زبان و ادبیات فارسی نیز یکی از رشتههای دانشگاهی مادر در حوزه علوم انسانی است که با توجه به حوزه کاربرد گسترده زبان فارسی و همچنین وجود ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و آیینیِ ارزشمند، قابلیتهای حضور در عرصه تجاریسازی و کارآفرینی را دارد. برای رفع این آسیب، پیشنهاد میشود با بازنگری در سرفصلها، واحدهایی مناسب کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات فارسی به برنامه آموزشی اضافه شود؛ حتی میتوان با راهاندازی گرایشهای جدید و به خصوص میان رشتهای، این مشکل را رفع کرد. ۱۲. مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل عمده فرهنگی ، هنری، اجتماعی (بویژه در خصوص فرق و مذاهب اقلیتهای دینی، نحله های فکری، مکاتب الحادی، عرفان های انحرافی، خرافات و غیره) و استخراج نتایج آن به منظور استفاده بهینه در اجرای برنامه های مرتبط، همچنین ایجاد بانک اطلاعات و آمار مربوط و اطلاع رسانی مناسب در صورت لزوم. در قرن حاضر و بهخصوص در دهههای اخیر، شاهد بعضی عناوین اجتماعی یا علمی هستیم که از سوی اندیشمندان و مطالعهگران دینی با رویکرد قرآنی، از آنها بحث میشود.

جالب اینجاست که علیرغم توجه خاصی که اعلام میشود دولت نهم و دهم به علوم انسانی مبذول داشته است، ریاست محترم جمهوری در توجیه آقای دکتر دانشجو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میگویند ما میخواهیم در این دوره، وزارت علوم را بر اساس الگوی مهندسی مدیریت کنیم. ضرورت بازآفرینی اصول و روشهای موجود و روش تفسیر منتج به نظریه، یکی از مراحل دستیابی به علوم انسانی اسلامی محسوب میشود و روایات فراوانی از اهل بیت(ع) ناظر بر تبیین و آموزش یا تصحیح و آسیبزدایی از روش فهم قرآن نقل شده است. تشکیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خیام، به سال ۱۳۷۳ بر می گردد. ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری. توسعه نظریهپردازی قرآنی در نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر فهم فرهنگ و معارف قرآنی است و ساخت الگوی تمدنی اسلامی بدون بازآفرینی علوم انسانی امکانپذیر نیست؛ از این رو، مطالعات روششناسی منتج به نظریه در قرآن نقش راهبردی دارد. در سرفصلهای دورههای مختلف این رشته، به مسئله کارآفرینی اصلاً توجهی نشده است. وی با بیان این که آموزش کارآفرینی باید متناسب با نیازها در دانشگاهها و همسو با ویژگیهای هر گروه علمی باشد، خاطرنشان کرد: تاکنون در رشته زبان و ادبیات فارسی، به مسئله کارآفرینی توجه نشده است؛ در حالی که در زمینههای مختلف مانند طراحی لباس براساس باورهای قومی، نام گزینی، قصه درمانی، گردشگری ادبی و تولید محتوا، ویرایش و آموزش و بازیهای رایانهای قابلیت کارآفرینی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید