تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

رشتهٔ مدیریت فناوری اطلاعات فقط در مقاطع تحصیلات تکمیلی قابل ارائه است؛ گرایشهای این رشته در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: کسب و کار الکترونیک، سیستمهای اطلاعات پیشرفته، مدیریت دانش، مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات و مدیریت منابع اطلاعاتی و هوشمندی کسب و کار. نوآوری در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بدون حضور مردم امکان پذیر نمی باشد. در انگلستان که مراقبتهای سلامت غالباً از مالیاتهای عمومی تامین مالی میشود، هزینههای سلامت 17% از مخارج دولت را شامل میشود ( 2004 , Chote et al ) و مراقبتهای بهداشتی و درمانی کانون توجه اصلی و مدیریت مالی اقتصاد است. منابعی که برای تولید مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده میشود نظیر منابع انسانی، سرمایه و مواد خام و اولیه محدود هستند. آقای یون ۶۱ ساله که دوره ۵ سال ریاست جمهوریاش از ماه می شروع میشود مون جائه-این، رئیس جمهوری فعلی را به نزدیکی به پکن و پیونگیانگ و دور شدن از ایالات متحده آمریکا متهم کرده است. تنها راهی که کسب و کارهای کوچک در دنیای رقابتی امروز میتوانند به موفقیت برسند، استفاده از تکنولوژی برای خلق محصولات و خدمات جدید است. این مقدار برای ایران در سال 2007 حدود 4/6% از تولید ناخالص ملّی بوده است.

برای مثال هزینهها و منافع تصمیمگیری جهت ساختن بتا اینترفرون برای درمان بیماران ms شامل ارزیابی منافع بیماران ms از آن درمان در مقایسه با منافع ممکن ناشی از استفاده از همان مقدار منابع برای درمان سایر بیماران که از بیماری دیگری رنج میبرند میباشد. با قبول مراقبتهای سلامت به عنوان یک کالای اقتصادی باید در مورد مقدار و ترکیب مراقبتهای بهداشتی و درمانی که تولید و ارائه می شود، چگونگی پرداخت برای آن و نحوه توزیع آن تصمیم گیری شود. توجه کنید که شرایط حداقل و حداکثر این سطح به ترکیب رشتهی اصلی و فرعی مربوط میشود. هر عملی که توسط بیمار، ارائه کنندگان خدمات یا دولتها انجام میشود باید این نکته را در نظر بگیرد که استفاده از مراقبتهای بهداشتی ودرمانی مستلزم قربانی کردن سایر منافعی است که می توانست دیگران از آن لذت ببرند. در واقع مراقبتهای بهداشتی و درمانی یکی از اصلیترین عناصر هزینه، سرمایهگذاریها و اشتغال در هر اقتصاد پیشرفته است.

سوماً ، تصمیمات در زمینه چگونگی تامین مالی، و تولید و توزیع مراقبتهای بهداشتی و درمانی به شدت تحت تاثیر محیط اقتصادی و محدودیتهای آن است. بسیاری از این منابع که برای تولید و مصرف مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده میشوند میتواند برای موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. تشکیل یک نوع زندگی، که هدفش صرفاً بقا نباشد، به سازماندهی هرچه بیشتر نهادهای پیچیدهٔ سیاسی نیاز دارد. نتیجه این میشود که در یک کشوری که جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر را داراست، کمتر از ۲۰ نماینده زن در مجلس دارد. یعنی نزدیک به یک پانزدهم از همه فعالیتهای اقتصادی امریکا را شامل میشود. موقعیت جغرافیایی، نفوذ فرهنگی، و قرار گرفتن در مرکزیت منابع انرژی نفت و گاز جهان از عمدهترین دلایل علاقهمندی و توجه اتحادیه اروپا به رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران میباشد.چهار موضوع تروریسم، حقوق بشر، سلاحهای کشتارجمعی و گفتوگوهای صلح خاورمیانه مهمترین متغیرها و عوامل موثر در روابط ایران و اتحادیه اروپا در نزدیک به دو دهه گذشته است که سبب شدهاند علیرغم نیازمندیهای استراتژیک دو طرف به یکدیگر، روابط آنها همواره در سایه و حاشیه باشد و از سطح گفتوگو فراتر نرود. شرکت اول از الگوی فرارسی دنبالهرو استفاده کرده است که با استفاده از انباشت توانمندی عملیاتی از طریق یادگیری تجربه ­بنیاد محقق شده است، و شرکت دوم از الگوی فرارسی پرش از مراحل بهره برده است که با اضافهکردن سازوکارهای یادگیری پژوهش ­بنیاد و انباشت توانمندی نوآوری اتفاق افتاده است.

برای آنهایی که در بهداشت و درمان کار میکنند آشنایی با تئوریها و تحلیلهای اقتصادی ضروری است این کار هم برای فهم و درک مفهوم کار خود و هم بخاطر بهره وری، کارایی و ارزش پول که به طور فزایندهای در سیستمهای بهداشتی و درمانی مدرن تبدیل به یک اصل میشود ضرورت دارد. این موسسه با بهره گیری از کارشناسان فنی و تجربیات ارزنده در حیطه مشاوره در قالب کارگروههای تخصصی در حوزههای خدمات نوآوری و تبادل فناوری، سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی، با توجه به رسالتها و دغدغههای کنونی کشور به ارائه خدمات به متقاضیان میپردازد. یکی از اصلیترین منابع توسعه نوآوری و فناوری در هر کشور، مراکز دانشگاهی و پژوهشی هستند که فعالیتهای آنها، بر سه رکن اساسی آموزش، پژوهش و توسعه فناوری استوار است. اگر ما بپذیریم که سلامتی یک کالای اقتصادی است، پیچیدگی های آن عمیق تر و مباحث و تصمیم گیریها در مورد آن شکل دیگری به خود میگیرد. عکس العملهای محلی، ملی و جهانی نسبت به موضوع سلامتی با توجه به دیدگاهای اقتصادی و روشهای تحلیل اقتصادی شکل میگیرند . به همین نحو، نفوذ آلمان در ایران به دورانی کوتاه در دهه 1310 محدود می شود؛ آن هنگام که ایران از آلمان برای برقراری تعادل در روابط خود با روسیه و انگلیس استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید