جنگ با ایران؛ آمریکا و ترامپ را نابود خواهد کرد +فیلم – مشرق نیوز

دین او تا زمان ظهور قدرت مغول ها در خراسان ادامه داشت و برخی منتظر بازگشت او بودند. داشتند مهاجرتها کاهش یافته است گرچه برخی از افرادی که به ایران میآیند هدف و انگیزهشان رفتن به سوی اروپا است تا ماندن در ایران. اما از بداقبالی صدام، همه این محاسبات به ظاهر منطقی تحت تأثیر برخی برداشتهای نادرست، نتیجه معکوس داد و به آغاز یک جنگ ویرانگر انجامید که فقط بی ثباتی بیشتر منطقه در طول سالهای بعدی را به دنبال داشت. وی تاکید کرد: آنچه وجود دارد، همانهایی است که عضو طالبان بودند و اکنون فقط پرچم عوض کرده و پرچم سیاه برافراشتند لذا این گروه شامل تعداد کمی از نیروهای داخلی و تعداد دیگر هم از سایر کشورهای آسیای میانه ، چچن،پاکستان و… بهرغم اینکه ایران علنا اعلام کرده از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان استقبال میکند، اما در عین حال به شدت نگران تحرکات نظامی طالبان است. «یعقوبزاده در سال گذشته بیش از هر عکاسی به جبهه سفر کرده و این صحنه را آلفرد یعقوبزاده بسیار آزموده است و با اینکه در زمینههای دیگر هم عکاسی کرده، ولی به جرأت میتوان گفت، عکاسی او با جنگ متولد میشود، رشد میکند و تبلور مییابد.

در انتهای این مقدمه باید خاطرنشان کرد که وجود دهها پایگاه آمریکایی در خاورمیانه و اعزام یک ناوگروه به سوی خلیج فارس لزوماً به معنای استقبال آمریکاییها از جنگ با ایران نیست. انگلستان که پس از جنگ جهانی دوم با مسائل داخلی متعددی مواجه بود، در سال ۱۳۴۶ اعلام کرد قصد خروج نیروهای خود از منطقه شرق سوئز و خلیج فارس را دارد. ایشان میگوید ما در مجامع بینالمللی از طرف شاه و وزارت خارجه دستورالعمل داشتیم که چون ما بحرین را متعلق به خودمان میدانستیم، هر جا نماینده بحرین بود، باید از جلسه بیرون میآمدیم و عملا یک سال قبل از اینکه شاهد تصمیم شاه باشیم، در هیچ جلسه بینالمللی نمیتوانستیم حضور داشته باشیم؛ چون همیشه نماینده بحرین حضور داشت و با فشار بریتانیا، جامعه بینالمللی هم حامی این روند بود؛ بنابراین ما مجبور بودیم جلسه را بهعنوان اعتراض ترک کنیم و عملا سیاست خارجی ایران قفل شده بود؛ پس تا جایی که شاه گفت «به نظر مردم بحرین برای سرنوشت خودشان احترام میگذاریم» و محل دعوایی نیست.

بر خلاف این، سه کشور دیگر آسیای مرکزی و همینطور چین تقریبا هیچ تاثیر خاصی بر افغانستان ندارند. چنانکه گفته شد هیچ کارشناسی در آمریکا وجود ندارد که معتقد باشد قدرت نظامی ایران به آمریکا میچربد، اما این بدان معنا نیست که کارشناسان آمریکایی، جنگ با ایران را بجا میدانند. ایران در نامهای به رئیس شورای امنیت، خواستار تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به این موضوع شد و در 29 تیر 1367/ 20 ژوئیه 1988 پس از استماع سخنان وزیر امور خارجه ایران و معاون رئیس جمهوری امریکا، در جلسه شماره 2821 شورا، طرح قطعنامه 616 به تصویب رسید. مسدود کردن گذرگاههای مورد استفاده نیروهای ضدانقلاب و عناصر نفوذی ، از اهداف دیگر بود. روزنامه کیهان نوشت:ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در اولین نطق تلویزیونی خود پس از حمله به اوکراین، خطاب به مردم روسیه گفت: برای «پیشگیری از یک خطر» دست به عملیات دفاعی زده است.ما بدون شک با هر جنگی که مردم در آن کشته میشوند، مخالفیم و فرقی نمیکند این مردم شهروندان اوکراین باشند یا شهروند هر نقطه دیگر در دنیا؛ اما آنچه پوتین گفت، یک تصویر خیالی از آنچه در سر داشت نبود؛ اتهامات او علیه اروپا و آمریکا واقعاً روی داده و وضع امنیتی روسیه در غرب سرزمین خود به هم ریخته بود و تهدید آمریکا علیه یکپارچگی روسیه واقعیت دارد.

سرزمین ناهموار و کوهستانی این کشور موجب میشود ارتش خارجی، هر قدر هم که توانمند باشد، نتواند در این کشور به پیروزی رسیده و اشغالش کند. آنچه به نفع ایران است، این است که افغانستان وضعیت شکنندهای تحت کنترل طالبان داشته باشد تا از یک سو ترکیه نتواند در این کشور مداخله موثری صورت دهد و از سوی دیگر ایران بتواند منابع آب بیشتری از سرچشمه رود هیرمند وارد خاک خود کند. در جریان جنگ جهانی دوم نفت ایران کاملاً در کنترل دولت انگلستان قرار داشت. روابط نظامی بر مبنای پیمان سنتو، خریدهای بزرگ نظامی و تعلیم افسران واحدهای ایرانی در قسمتهای نظامی مرتبط در انگلستان مصادیقی از گسترش این روابط بود. هستند که پیش از این در صفوف طالبان بودند.نصیر احمد نور خاطرنشان کرد: قدرت و تعداد این گروه آنگونه که در رسانهها ذکر می شود براساس بررسیهای دقیق مراجع امنیتی ما به آن اندازه نیست و هر جا که این گروه فعالیت کردهاند توسط نیروهای امنیتی افغانستان سرکوب شدند البته اغلب در شرق افغانستان فعال بودند که سه تن از امرا و رهبران درجه یک آنها در عملیات نیروهای امنیتی ما از بین رفتند.

دیدگاهتان را بنویسید