شرحی اجمالی بر نظریهی مُثُل افلاطون – فلسفه نو

او از یک پیشینه هوگنوتی بود و از علاقه مندان به کاتولیک نبود، او متهم به رزروکروسی بود و از این اندیشه حمایت میکرد. در آن ایام یک تکلیفی که به مرحوم دکتر شرف خراسانی محول شده بود، ترجمه متافیزیک ارسطو بود که خوشبختانه آقای دکتر شرف ترجمه کردند و زیر عنوان آن نوشتند: «بر پایه متن یونانی» که چاپ شد. 5. موضوع فلسفه بهعنوان علم عامی که شامل همه علوم حقیقی میشود، «مطلق موجود» است، ولی موضوع فلسفه به معنای اخص (متافیزیک) «موجود مطلق» است، و مسائل آن قضایایی هستند که اختصاص به نوع خاصی از موجودات ندارند.

مهدی زاده،1381: ص23-24) حجاب در شریعت اسلام: (قرآن و روایات): خداوند در سوره مبارکه­ احزاب- از موضوع حجاب سخن گفته است (سیوطی، 1403ق: ج1 ص41-43) سه فرمان درباره حجاب داده است که گونه های مختلف حجاب را بیان می کند و دو فرمان آن پیش از همه متوجه شخص پیامبر(ص) و خانواده آن حضرت و درگام بعدی، متوجة مؤمنان و جامعة اسلامی است. بررسی تاریخچه ازدواج می تواند راهی برای درک بهتر فلسفه ازدواج باشد. يك غلط فاحش رايج در زمان ما كه از غرب سرچشمه گرفته است و در ميان مقلّدان شرقى غربيان نيز شايع است، افسانه جدا شدن علوم از فلسفه است.

حرمت زن اختصاص به خود زن دارد نه شوهر و نه خانواده ، همه اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود چون حرمت زن به عنوان حق الله مطرح است و خدای سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد و اگر جامعهای این درس رقت و عاطفه را ترک نمودند و به دنبال غریزه و شهوت رفتند به همان فسادی مبتلا میشود که در غرب ظهور کرده. او همچنین از پتانسیل الحادی فیزیک و فیزیولوژی ماتریالیستی خود آگاه بود هر چند سعی کرد آن را پنهان کند.

کسانی که چیزی جز براهین ضروری ریاضی دانان و فیلسوفان مابعدالطبیعه آنها را اقناع نمی کند. مطرح نکرده اند, می کوشند ابتدا موضوعاتی را که آن فیلسوفان به بحث از آنها پرداخته اند و امروزه از آن موضوعات با نام زیبایی شناسی یاد می شود, شناسایی کنند و سپس با کنار هم قرار دادن آن موضوعات و با توجه به مکتب فلسفی فیلسوفان از سویی و چارچوب های دانش زیبایی شناسی از سوی دیگر, دیدگاه های آن فیلسوفان را درباره زیبایی شناسی بازسازی نمایند. اگر می خواهید روابط بین شما و همسرتان بهتر شده و زندگی تان مستحکم شود با مشاوران تلفنی روانشناسی فیلیا تماس گرفته و از مشاروان روانشناسی فیلیا کمک بگیرید .

اما در این میان مشخص نیست که بین نفس زندگی و محتوای آن چه تفاوتی وجود دارد؟ اگر چنین است این امر چه الزاماتی دارد؟ حال نکتهی اصلی در اینجاست که چرا این دو نحله با وجود موضوع ثابت، که همان هستی است، به نتایجی چنین متفاوت دست یافتند؟ تقوا از وقایه به معنای سفر است؛ به معنای محافظت است، یعنی یک پوششی در اطراف وجودتان به وجود بیاید که این پوشش شما را از انحراف به گناه حفظ کند؛ یعنی در داخل وجودتان یک نیرو احساس کنید که هر جاگناه پیش میآید، دست شما را بگیرد و شما را عقب بکشد و نگذارد به طرف گناه بروید.این را تقوا میگویند.

33)-مطالب داخل گیومه در این قسمت مربوط به طبیعیات، ص 182-178(کتاب پنجم، فصل دوم)است. 19)-همان مأخذ، ص 174(کتاب پنجم، فصل اول). 36)-طبیعیات، ص 78(کتاب اول، فصل نهم). 66)-همان مأخذ، ص 298(کتاب هشتم، فصل نهم). 16)-طبیعیات، ص 105(کتاب سوم، فصل اول). 49)-طبیعیات، ص 248(کتاب هشتم، فصل اول). 51)-متافیزیک، ص 265 همچنین رک:طبیعیات، ص 280(کتاب هشتم، فصل هفتم). 30)-رک:طبیعیات ص 74-70(کتاب اول، فصل هفتم). دکتر یثربی در کتاب «فلسفه چیست» فلسفه را چنین تعریف کرده است: «فلسفه عبارت است از تلاش برای فهم بنیادی و فراگیر جهان به وسیله قوای ادراکی خود و براساس واقعیت عینی» (یثربی، 1390: 34). در این تعریف، برای فلسفه ویژگیهایی ذکر شده که در همان کتاب به تفصیل آمدهاند.

با وامگیری از تعابیر خود وی (پارهی ۸، ابیات ۵ و ۶)، نظریهاش را میتوان اختصاراً بر مدار «آنچه هست» استوار ساخت، «که چون وجود دارد، پدید نیامده و تباهیناپذیر، کل، یگانه، بیحرکت و بیانجام است. بدینسان هر فلک حرکت خود را به فلک بعدی و داخلی خود منتقل میکند، و محرک اول با حرکت دادن خارجیترین فلک، همه افلاک دیگر را حرکت میدهد.این باعث میشود خورشید هر بیست و چهار ساعت یکبار به دور زمین بچرخد و لذا چرخش روز و شب و هر چه که این چرخش در حیات زمینی باعث میشود را به وجود میآورد».

در طول این دیوار کوتاه، باربرانى با همه آلات عبور مى کنند و بارى که حمل مى نمایند از خط الرأس دیوار بالاتر است و در جزو بار آن ها همه گونه اشکال انسان و حیوان، چه سنگى چه چوبى، وجود دارد و البته در میان باربرانى که عبور مى کنند، برخى گویا و برخى خاموشند. پس به طور کلی در سپهر اندیشهی پیشاسقراطی دو نحله وجود داشتند که دیدگاهشان نسبت به جهان مطلقاً مغایر با یکدیگر به نظر میرسید.

این پرسشی بوده که قبلا هم در فلسفه مطرح شده، در عرفان خودمان مطرح شده، مثلا ملاصدرا و ابن سینا، ادعاهای طرح مساله وجود را دارند. فارابی را کسی میدانند که مغز متفکر فلسفه در جهان اسلام یعنی ابن سینا تا حدود زیادی از او بهره برده است و متاثر از او بوده و اشکالات خود را با رجوع به آثار وی حل کرده است. پس از آن با بیان «تمثیل خط»، به سراغ ماهیت خود مُثُل خواهیم رفت و با استناد مکرر به آثار افلاطون خواهیم کوشید تا برخی از مهمترین صفات منسوب به مُثُل را مورد بررسی قرار دهیم.

پارسی خبر چنین باشد که، رسول صلی اللّه علیه میفرماید:هر که از خانه بیرون آید، بجستن یک کلمه، یا یک مسئله از علم، که بیاموزد، تا سودمند گردد دل او بدان، و یا بدیگری در آموزد، بنویسد خدای عزّ و جلّ او را بهر قدمی، عبادت هزار ساله، که روز روزه دارد و شب نماز کند، و باز گسترانند فرشتگان پرهای خود را، تا او بر آن میرود، و درود میدهند بر وی، مرغان هوا، و ماهیان دریا، و جنبندگان زمین، و فرود آرد خدای عزّ و جلّ او را، بمنزلت هفتاد صدّیق، و آن یک مسئله او را از علم، بهتر از آن که همه دنیا از آن وی بودن، و وی آن را از بهر خدای عزّ و جلّ، بکار آن جهان خرج کردی.

بیان این آیه و موضوع تقوا به عنوان هدف و فلسفه روزه به این معنا نیست که هیچ هدف و حکمت دیگری در روزه منظور نشده باشد و تمام فلسفه و حکمت آن، همین باشد، بلکه ممکن است تقوا و خودسازی، مهم ترین هدف و حکمت آن بوده و اهداف و حکمت های دیگر نیز در آن باشد، یا تقوا، هدف نهایی روزه باشد و اهداف و حکمت های دیگر پیش از آن و یا در ضمن آن نیز در روزه گرفتن تحقق داشته باشد، به همین خاطر در روایات و احادیث، حکمت های بی شماری برای روزه داری بیان شده است؛ که در ادامه به ارزیابی آن میپردازیم.

پس مهم ترین کار صاحب حکمت عملى کامل، در امور تغییرپذیرى است که از طریق عمل به دست مى آید. احمد عابدنژاد به عنوان گروه مخالف نیز عنوان کرد: باید صنعت مد را در اختیار بگیریم و صاحب سبک شویم. ارسطو درکتاب طبیعیات و متافیزیک نیز به نفوذ خورشید و فلک آن بر زندگی اشاره کرده است. به عبارت دیگر، چون اخلاق بدون گونهای از متافیزیک ممکن نیست، بنابراین زمانی که کامو میگوید، بیشتر مرد اخلاق است تا حکیم، او صرفاً این نکته را گوشزد میکند که به متافیزیک از راه ویژه و با تأکید خاصی نزدیک میشود (کامو 1343، 8) نوئل رابله در این باره مینویسد: آثار کامو نه وعظ تنگ نظرانه، بلکه شیوة کامل یک زندگی را معرفی میکند (همان).

چون برخى از امکانات بیش تر و فرصتى مهیّاتر برخوردار هستند، از این رو، براى دیگران که از این امکانات محروم هستند، باید راهى در نظر گرفت تا عدالت براى آن ها هم اجرا شود. ازبررسی ومقایسه حدود و کیفیت حجاب در ادیان چهارگانه استنباط میگرددکه حجاب درادیان دیگر، نسبت به اسلام از شدّت بیشتری برخوردار بوده است.به عنوان مثال، پوشاندن صورت، گرچه در زمان زرتشت معمول نبوده و بعد از او در میان زرتشتیان معمول شده است اما طبق آنچه گذشت، چادر و روبنده از ارکان اخلاقی مسیحیان و یهودیان محسوب میشده است؛ درحالیکه بنابر نظر اکثر فقهای اسلامی، پوشاندن صورت واجب نیست.

سپس بعد از اشارهای اجمالی به ریشهی زبانشناسانهی اصطلاحات اصلی این نظریه، به جایگاه هستیشناسانه و معرفتشناسانهی آن در اندیشهی افلاطون راه خواهیم برد. بالاخره صدرالمتألهین در كتاب اسفار(۴) مسائل خداشناسی را به تفصیل تمام و به عمیقترین و دقیقترین وجه بررسی كرده است. فیلسوف اصرار دارد که این همه را در معرض مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا دریابد که آیا این نظریات و عقاید مبتنی بر دلیل و مدرک کافی هست یا خیر. اما از سوی دیگر شاعر و حکیم الئایی، پارمنیدس، قرار دارد که اساس جهان را مبتنی بر ثبات و وحدت میداند. در ابتدا و به عنوان مقدمه خواهیم کوشید انگیزهی افلاطون را از ارائهی این نظریه مورد بحث قرار داده و آن را با دو رویکرد حاکم بر فضای اندیشهی پیشاسقراطی، یعنی هراکلیتوس و پارمنیدس، به عنوان سنتز دیالکتیکی آن دو، پیوند بزنیم.

دیدگاهتان را بنویسید