شعر با س دلنشین ناب ، سروده های خوش آهنگ از شاعران خوب و اصیل

بخش عمده دیوان شهریار غزلیات اوست؛ سادگی و عمومی بودن زبان و تعبیرش، از موجبات رواج و شهرت اشعار این شاعر سرشناس ایرانی است. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر هندی قرن یازدهم و دوازدهم، نیز با عنایت به نظریات عرفای پیش از خود، مضامین مذکور را در اشعارش به شکل بسیار زیبایی مطرح نموده است. و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. با چشمهایش، صافتر از آبِ یک دریاچه! شاهنامه را با رمان های بزرگ امروزی كه گاه شخصیت و عقاید رماننویس را به درستی میتوان در قهرمانان رمان دید، نباید سنجید. بنابراین تنها بر اساس همین یك شاهد و احیانن شاهدهای اندك دیگر، به هیچ روی روا نیست كه شاعر بزرگ ملی خود را زنستیز انگاریم، بلكه برعكس در شاهنامه بیت هایی وجود دارد كه به احتمال فراوان راوی خود فردوسی است و نشان میدهد كه شاعر برخلاف تفكر رایج عصر خود و برخی از شاعران پارسیگوی نگاهی عاطفی و انسانی به زن داشته است.

ترجمه ی فارسی: حماسه ملی ایران، ترجمه ی بزرگ علوی، تهران، ۱۳۵۷، برگ های ۱۱٦ـ ۱۱۵. ۷- مثلت رك. بصاری، طلعت، زنان شاهنامه، برگ ۵۲٦. ۴- برای مشخصات این دست نویس ها، رك. معنی لغات: نظر: نگاه / نگون اقبال: بدبخت / کف: دست / زه: رشته ای کش مانند که به کمان میبندند و با کشیدن آن تیر را رها میکنند. معنی و آرایه های ادبی و زبانی شعر ستایش به نام کردگار فارسی دهم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با معنی لغات و کلمات ، قلمرو ادبی و زبانی و ترجمه شعر ستایش به نام کردگار صفحه ۱۰ کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم آشنا می شوید.

در شعر فارسی وارد شد که معروفان و بزرگان از این گوینده ها عبارتند از سید اشرف الدین قزوینی ،علی اکبر دهخدا ،محمد تقی ملک الشعرای بهار ،جعفر خامنه ، خانم پروین اعتصامی ، علی اسفندیاری.هم چنان که در انقلاب اسلامی که در واقع از سال 1340 شمسی شروع گردیده بود با همه خشونتی که استعمارگران و عواملشان داشتند اما تو خالی کردن جامعه از فکر اسلامی، دیگر ممکن نبود چرا که پرچمدار مبارزه، یک مرجع تقلید بود و پنجه در پنجه ی استعمار زده و مبارزه با استثمار وکاپیتولاسیون امریکا را پی می گرفت.لذا، نویسندگان و شاعرانی هم آهنگ با مردم کوچه و بازار که ندای اسلام سر می دادند دست به فعالیت زدند؛طبقه بندی و نقد آثار، مجال خود را می طلبد که کدامیک از سخن وران به تعهد و مسئولیتی که بر عهده شان بوده بی توجه مانده و ستم روا داشته است و آن جا که می توانسته فریاد بر آورد، ساکت مانده وبا سکوتش، آب به آسیاب دشمن ریخته است!

این پژوهشگر، زندهیاد سلمان هراتی را از شاعران شاخص و جریانساز نسل اول انقلاب دانست که به همراه نام آوران شعر انقلاب اسلامی سید حسن حسینی و قیصر امینپور برای ایفای رسالت انسانی و اجتماعیاش، پا به وادی ادبیات گذاشت. شاعرانی چون قیصر امینپور، سلمان هراتی و سید حسن حسینی به عنوان شاعران انقلاب یاد میشوند چون سردمداران شعر انقلاب اسلامی هستند. در این قسمت زیباترین شعر عاشقانه و اشعار عاشقانه از بزرگان و شاعران جهان را گردآوری کرده ایم. در این مطلب تعدادی از اشعار عاشقانه محمد حسین شهریار را گردآوری کرده ایم که امیدواریم از خواندن این اشعار زیبا و دلنشین لذت ببرید.

در مطلب پیش رو اشعار عارفانه فردوسی و سایر شاعران معروف ایران را بخوانید. در این جا كاتبی خوش ذوق این سخن شاعر را ناكافی دانسته و خود پا به میدان سخنوری گذاشته و با سرودن بیت هایی تند و تیز و سخیف، انتقادی ملایم را به سخنانی گزنده و زهرآگین در حق زنان تبدیل كرده و به گمان خود حق مطلب را ادا كرده و حق زنان را كف دستشان گذاشته است!

با ظهور حقيقت اسلام شعر شعراى باطل نسخ گرديد و تا وقتى كه درهاى آسمان بازبود و عالم محل نزول وحى الهى بود شاعران باطل مرعوب شده بودند.بالتبع شعر باطلقديم بالكل تعطيل شد و ديگر كسى مطابق ذوق شاعران كهن به ستايش شراب و عشقنمىپرداخت و اگر ستايش بود از اسلام و پيامبر اسلام و وصف مبانى اسلام بود.در اينزمان خطبه به جهت فايده آن در برانگيختن حس دينى بسط يافته بود.در عصر خلفاىراشدين نيز اين وضع ادامه يافت اما با به قدرت رسيدن امويان وضع برگشت و رجوعىديگر به سوى شعر شيطانى جاهلى به سراغ و سروقت مسلمين آمد.

انگیزه ی اصلی كاتبان در ذوق آزمایی و سرودن بیت های الحاقی این است كه گمان میكنند شاعر در پارهای مواضع به اندازه ی كافی ماجراها راشرح و بسط نداده است. در این مورد باز هم این احتمال را ـ هر چند اندك ـ كه حكم كلی نگرویدن به زن در منبع شاعر بوده باشد، نمیتوان نادیده گرفت. رد كردن این بیت شاید به لحاظ بحث های مربوط به تصحیح متن شاهنامه و نسخه های آن معتبر باشد، اما در بحثی كه من مطرح كردم ورودی ندارد». در دوران پیش از اسلام ودر محیط جاهلی آن زمان،شعر پدیده ای کاملا شناخته شده بود وشاعران جایگاه رفیعی داشتند.

پدر او از قبیلۀ برلاس ترکان جغتایی بود. اگر مایل هستید تا مطالعات بیشتری درباره نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی داشته باشید، جزئیات زندگینامه نیما یوشیج را می توانید در این لینک بخوانید. شعر در وصف پدر مرحوم آمیزهای از قریحه شاعری و حزن و اندوه است. ولی در این شعر مرغ افسانه، بر سینه شکافته هر کس که می گذرد، او را تاریک و زیبا می کند و اصولاً تقابل و ترادفی بوجود می آورد. می خواهید همه چیز را مطابق میل خود انجام دهید که گاهی می تواند به دلیل عدم توجه به نظر دیگران مشکل ساز باشد.

۱۴- به نظر نگارنده از میان پژوهشگران و شرح دهندگان شاهنامه، جلال خالقی مطلق بیش از دیگران به بیت های الحاقی درباره زن و تمایز سخن شاعر از منبع او توجه و دقت كافی نشان داده است. جامعه ی شاهنامه مانند جامعه بشری است كه قهرمانان آن مانند افراد گوناگون جامعه نسبت به مسایل گوناگون از جمله زن نگرش های متفاوتی دارند و هیچ یك از آن ها لزومن نگرش شاعر نتواند بود كه به ویژه درباره زن، به واقع هم نیست (رك. چنان چه شاهنامه و قهرمانان آن آفریده ی ذهن خلاق فردوسی نیز میبود، باز هم این نگرش های منفی به زن لزومن نگرش داستانسرا نبوده و او حق داشته است كه قهرمانانی خلق كند كه نسبت به زن نگرش منفی داشته باشند.

چه گونه میتوان این تناقضگویی ها و پریشان گویی ها را به حكیم و اندیشمندی چون فردوسی نسبت داد ؟! در این گونه موارد این اصل را باید در نظر داشت كه فردوسی تنها راوی صدیق روایت های گذشته است و تنها عقاید قهرمانان داستان ها را بازمیگوید. این دو بیت كه از طریق دست نویس پ به چاپ ژول مول راه یافته، در دست نویس های كهن و معتبری چون ف و ل نیست و طبعن الحاقی است. مثلن در قسمت یكم، فردوسی پس از شرح دسیسههای متعدد سوداوه با انتقادی نسبتن ملایم به خواننده خود گوشزد میكند كه «به آید ترا گر به زن نگروی»، كه قطعن نابكاری های متعدد سوداوه منشأ صدور چنین حكم كلی از سوی شاعر است، ولی به واقع فردوسی میخواهد بگوید كه نباید مردانی چون كیكاوس تسلیم بیچون و چرای دسیسههای نابكارانه ی زنانی چون سوداوه شوند.

او در تصحیح جدید خود با هوشمندی، بسیاری از بیت های زنستیزانه را كه اصلی فرض میشد، به حاشیه رانده و درشرح برخی بیت های زنستیزانه ی اصلی به درستی سخن شاعر را ازمنبع او تمیز داده است؛ رك. در حقيقتشعر اسلامى در پرتو قرآن به ظهور آمد و شاعر و اديب و خطيب اسلامىكم و بيش از فيض حقيقت قرآنى و وحى روح القدس(وحى دل و الهام عارفانه)برخوردارشده بودند.و گر نه تباينى ذاتى ميان ماده و صورت شعرى صدر اسلام و عصر جاهلىپديدار نمىشد. از دیگر دلایل الحاقی بودن بیت هایی كه در این بخش نقل شد، این است كه چنان چه آن ها را از متن حذف كنیم، خللی در سیر ماجراها و معنی پدید نخواهد آمد.

البته ممكن است بیت یا بیت هایی اصلی را نیز از شاهنامه حذف كنیم و خللی در روند داستان و معنی متن ظاهر نشود، ولی این نكته را باید به خاطر داشت كه شرط اولیه و اساسی اصلی بودن بیتی این است كه دست نویس ها تا چه حد از آن پشتیبانی میكنند. به نظر نگارنده ابهام هایی كه تاكنون درباره ی دیدگاه های فردوسی در مورد مسایل گوناگون از جمله مساله ی زن پدید آمده غالبن از سه جا سرچشمه گرفته است: نخست نشناختن منبع شاهنامه؛ دوم، تمیز ندادن بیت های الحاقی از اصلی و سوم جدا كردن بیت هایی از شاهنامه و بررسی آن ها، بیآن كه به متن و بافت داستان هایی توجه شود كه آن بیت ها را در بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید