علوم انسانی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در مسئله توانمندسازی مناطق و عدالت منطقهای هم به جهت اینکه با ایده تمرکز زدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استانها کاملاً همراهی وجود دارد، پیش نویس بخشنامهای آماده شده است که حداقل در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد در ۱۴۰۱ اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم گیری در حوزههای اموال دولتی، گمرکات، بازارچههای مرزی، بخشودگیهای مالیاتی، تقسیط بدهی مالیاتی و حتی بخشودگی مالیاتهای خرد هم که متاسفانه همچنان باید در تهران تایید شود، تفویض کنیم. وی افزود، ضمن تشکر از وزیر صمت و در گفتگو با ایشان، مقرر شد با توجه به اینکه بخش اعظم شرکتهای صنعتی و معدنی بزرگ کشور ذیل مدیریت وزارت صمت کار میکنند، برای سال آینده تدابیری بیندیشند و با رسمیتی که خود وزارت صمت اعلام خواهد کرد به سمتی حرکت کنیم که حسابهای شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی کشور در داخل این استانها و بانکهای استان باشد و امکان تسهیلات را برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم کند.

فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم تر می سازد. خاندوزی در مورد تفویض اختیارات و سرمایههای خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به اقتصاد ایران که متاسفانه در سالهای گذشته با دشواریهای زیادی همراه بوده است، آیین نامهای را برای تشویق و تسهیل ورود سرمایهها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر ایرانیان مقیم خارج از کشور و البته کشورهای همسایه که میتوانند از این مسیر از این تسهیلات و تشویقها استفاده کنند، در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کردیم که در سطح تصویب هیئت وزیران قرار دارد و امیدواریم با ابلاغ این آییننامه نسبت به گذشته شاهد جریان سادهتر و جذابتر ورود سرمایهها به اقتصاد ایران باشیم. با توجه به سهم ریلی خراسانرضوی در حوزه صادارت، پیگیر دریافت مجوز از هیات دولت برای واردات کامیون نیز هستیم. در این میان، تولید صادرات محور، توجه به برندسازی در کشورهای هدف صادراتی و برنامهریزی مدام در راستای وصول به اهداف، مولفههایی است که باید توجه ویژهای به آنها داشت.

دوّم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی عصر امروز در حاشیه برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ریشههای عدم توازن منطقهای در کشور ما این است که متاسفانه آنجایی که در استانها و در مناطق کشور ثروت خلق میشود و درآمد ایجاد میشود، در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمیشود و این مسئلهای بود که موجب فاصله گرفتن شکاف بیشتر توان اقتصادی استانها از همدیگر شده بود. ما برای افزایش آگاهی کارکنان خود از اهمیت حفظ اطلاعات شخصی، دورههای آموزشی و آزمونهای حفظ حریم خصوصی و امنیت برگزار میکنیم. همگرایی بین کامپیوتر و ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. این نظام به دنبال ایجاد جامعه ای بدون طبقه است و وجود مذاهب را نیز رد می کند.

نباید تبدیل به احزاب لایحتسب بشویم زیرا حفظ این نظام قدرتی فراتر از ظرفیت و انرژی ما دارد. دستیابی به شرایط مطلوب در دوران پس از کرونا، میتواند فرصتهای مناسبی را برای ایران در عرصه تجارت بینالملل ایجاد کند. وی افزودکه ما به افزایش فشار ادامه خواهیم داد مگر در صورتی که ایران در جهت تغییر مسیر اقدام کند و به تعهدات بینالمللی خود پایبندی نشان دهد. همچنین زمینههای مشترک زیادی برای توسعه روابط ایران و تاجیکستان وجود دارد و این ارتباط فرصت مغتنمی برای فعالیتهای صادراتی محسوب میشود. اخلاق در صادرات و تعهد در این مسئله، نسبت به بسیاری از موارد دیگر برای ما تقدم دارد. با استفاده از نرمافزار BPMS دیدگاه واحد فناوری اطلاعات میتوانند خدماتی را که به سازمان ارائه میکند بر اساس SLA توافق شده، مورد سنجش قرار دهد و نسبت به ارتقای سطح عملکرد خود در هدفگذاریهای دورهای اقدام کند. طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به انواع شبکههای مخابراتی و فناوریهای مورد استفاده در آنها اشاره دارد. ما باید تکیهگاهی برای مردم باشیم تا آنها بتوانند ایدههای خود را به مرحله اجرا درآورند. در این دوره مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال کشور، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه کشور حرکت کنیم لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت میشود با شرکت در برنامههای متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی واجرایی خود را ارائه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید