فرسایش خاک چیست؟

ظرفیت باربری، یکی از مهمترین ویژگیهای ژئومکانیکی خاک است که توسط آزمایشهای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرد. با تکرار چندین آزمایش و رسم نمودار نتایج به دستآمده، میتوان حد خمیری (میزان رطوبت مورد نیاز برای تکه شدن نمونه در قطر ۳ میلیمتر) را تعیین کرد. با گذر از حد انقباض، حجم توده خاک با کاهش رطوبت تغییر نخواهد کرد. برای گذر از مراحل مختلف بازی با گیم پلی پیچیده ای روبه رو هستید و با چالش های متفاوتی مواجه خواهید شد؛ اما با چند مرتبه برد و باخت روال بازی را به دست خواهید گرفت و از شاهکار جدید استدیو گونای لذت خواهید برد. اگر میخواهیم برای سالیان سال از این زیبایی و شکوه و جلال خداوند استفاده کنیم، بهتر است این منطقه را پاکیزه و بدون زباله نگه داریم. او فعالیت هنریاش را از سال 1376 با بازی در فیلم احمد امینی به نام «غریبانه» شروع کرد. در بازی خاک مبارزه تن به تن با سلاح سرد، تیراندازی با اسلحه و رانندگی در دو مد مختلف را تجربه خواهید کرد. وقتی که باد شروع به وزیدن کند، این جلبکها به آرامی کنار میروند و دریاچه مانند عروسی که تورش را کنار میزند، رخ مینمایاند. «حالت مایع» (Liquid State): محتوای آب زیاد است؛ ذرات جامد درون آب غوطهور هستند و خاک میتواند مانند یک سیال جریان پیدا کند.

رئیس جمهور در دومین بازدید سرزده خود در سفر استانی به مازندران، به کارخانه آرین شیمی مازندران رفت و در جریان فعالیت ها و اقدامات این کارخانه در تولید ام دی اف قرار گرفت. با اعمال نیروی برشی کوچک در این حد، خاک به راحتی جریان مییابد. پارک نوپک که با نام پارک کروکودیل هم شناخته میشود، محلی برای انسانهایی است که به جای دشمن، دوست کروکودیلها هستند و به جای شکار، آنها را پرورش میدهند. در حاشیه مناطق شهری نیز ممکن است پروژه های عمرانی اجرا شود. این آزمایش مطابق استاندارد ASTM D1194 اجرا میشود. 2. سریال جزیره از کجا پخش میشود؟ حد خمیری یا حد خمیری پایین، میزان رطوبتی است که خاک در آن از حالت خمیری به حالت نیمه جامد تغییر میکند. متداول روش برای اندازهگیری ظرفیت باربری روسازیهای انعطافپذیر، «آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا» (California Bearing Ratio Test) یا آزمایش CBR است. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا، روشی برای اندازهگیری مقاومت جاده و روسازی آن است.

طراحان با استفاده از نتایج آزمایش CBR، ضخامت روسازی جاده و لایههای مختلف آن را تعیین میکنند. ساختمانهای کروی بیشتر در لایههای سطحی خاک یافت میشوند و به آسانی تحت تاثیر عملیات زراعی قرار میگیرند. ضایعات شیشهای بیشتر حیات وحش را از ماندن در این منطقه منصرف کرده است، اما فوکها، نهنگها و ماهیها را همچنان میتوان در این ساحل یافت. به همین دلیل، سدهای ملاتی (نوع آجری) را میتوان به عنوان یکی دیگر از مثالهای کاربرد مصالح خاکی در سازههای مهندسی عمران در نظر گرفت. به عبارت دیگر، هدف از این آزمایش، تخمین نشست خاک سازه یا فونداسیون خاکی است. وزن حجمی یا وزن مخصوص مرطوب خاک چیست؟ مثلاً خاک رسی سنگین در صورتی که در موقع مرطوب بودن شخم زده می شود، ساختارش به هم می ریزد و پس از خشک شدن، سطح خاک سفت شده، سله می بندد و بصورت کلوخ در می آید. فرسایش خاک هنوز هم در آمریکا و بسیاری از مناطق حاره ای و نیمه خشک دنیا از معضلات به شمار می رود و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند از جمله انگلستان، بلژیک و آلمان به عنوان یکی از مسایل خطرناک تلقی می شود. حد انقباض، میزان رطوبتی است که خاک در آن از حالت نیمه جامد به حالت جامد تغییر میکند.

وجه اشتراک سیستم طبقه بندی خاک USGS و آشتو در این است که هر دو با الک شماره ۲۰۰ خاک ریزدانه و درشت دانه را از هم متمایز می نمایند اما مقدار عبوری از الک ها در هر روش متفاوت بوده و این عدد در روش یونیفاید ، ۵۰ درصد و در روش آشتو ۳۵ درصد است. بنابراین بافت و خواص خاک موجود در یک منطقه با بافت خاک منطقه دیگر، بسیار متفاوت است. «آزماش مخروط ماسه» (Sand Cone Test)، یکی از روشهای متداول برای اندازهگیری تراکم خاک به صورت برجا است. آزمایش بارگذاری صفحهای، یک روش برجا برای تعیین ظرفیت باربری نهایی و نشست فونداسیون روی خاکهای رسی و ماسهای است. تعیین نفوذپذیری خاک معمولا مطابق با استاندارد ASTM D2434 و بر روی نمونههای استوانهای خاک اجرا میشود. روش آزمایش ظرفیت باربری خاک معمولا با توجه به کاربری مورد نظر انتخاب میشود. تصویر زیر، تجهیزات مورد استفاده در آزمایش حد انقباض خاک را نمایش میدهد. این مجموعه هر یکشنبه ساعت 8 صبح در شبکه نمایش خانگی و سایت حلال دانلود منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید