فلسفه زندگی نوشته کریستوفر همیلتن نقد و بررسی شد – رضوی

باز این نظر را نیز میتوان نقد کرد، به نظر میرسد که بین وفای به عهد و بی وفایی حد وسطی وجود ندارد و همینطور هم راستگویی. کاربرد مکتبی که فلسفه موجود از آن بهره مند است نیز نمی تواند امتداد خود فلسفه در عینیات محسوب شود و یا حضور و اثر گذاری فلسفه در علوم در حد قابل توجهی نیست. به علاوه, باید توجه داشت که نظریه های زیبایی شناسانه این سه فیلسوف نیز محدود به آن چه در این مقاله آمده است, نیست. همهی مؤسسات و دانشگاهها این کار را دارند، یعنی این چیزی نیست که ما بخواهیم ابداع کنیم و یا بدعتی باشد.

همینطور دربارهٔ دو جنبهٔ مهم حیات انسان، یعنی خواب و آمیزش جنسی که در بررسیهای فلسفی کمتر مورد توجه بوده است، تحلیلهای جالبی ارائه میدهد. آنچه در غير اين ماه حلال است، به احترام اين ماه، حرام و خوردن و آشاميدن را در آن منع كرد. ج- ترحم به حیوانات، حتی حیواناتی که پلید هستند و آن پلیدی منافاتی با ترحم به آن ها ندارد، مثلاً سگ به جهت داشتن میکروب در لعاب دهانش یا در همه بدنش و یا به جهات دیگری می گوئیم که نجس است، باید از آن اجتناب نمود، این منافات ندارد به این که این حیوان قابل ترحم است.

2. Aesthetic; به عنوان یک شاخه فلسفیِ مستقل در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی از سوی (الکساندر بومگارتن) بنیان نهاده شده است. اگر مختص به قوه حیوانی باشد, از سوی عاقلان تظرّف خوانده نمی شود; چرا که اگر انسان, شهوات حیوانی خود را به صورتی حیوانی به کار بندد, باعث نقصان شده و به نفس ناطقه او ضرر وارد می شود. نخستین فلک, فلک الافلاک یا فلک اطلس نام دارد و آخرین فلک, قمر خوانده می شود. 1. خیال, به مثابه مرتبه ای از ادراک (که گاه ادراک خیالی یا تخیّل خوانده می شود) عبارت است از ادراک موجودی مادی که دارای هیأتی خاص است.

تصور افلاطون از ممزیس در کتاب دهم جمهوری یافت می شود. 31. البته, باید توجه داشت که تصور افلاطون و ارسطو از ممزیس, با یک دیگر تفاوت هایی دارد. توجه به صفات برجستهی انسانی و زمینهسازی به منظور تأمین آنها، از جملهی اهداف مهم و خطیری است که اسلام از طرق مختلف در صدد تأمین آنها است. همانطور که پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به مناسبتهای مختلف یکی از حکمتهای روزه را در قالب فلسفه روزه داری بیان میکردند، در قرآن نیز برخی از آیات به فلسفه روزه داری اشاره میکنند. حیاء یک خصلت و یک شاکله و شخصیتی برای انسان می سازد که قدرت بازدارندگی نسبت به تخلف از ارزش های اخلاقی و انسانی چه در ابعاد مادی و چه در ابعاد معنوی و چه در ابعاد غریزی و چه در ابعاد عاطفی وجودش را به انسان عطا می کند .

با این حال, او در جهت توضیح و تکمیل سخنانش درباره صورت های زیبایی جسمانی نیز سخن می گوید. 23. همان, ص 20. ابن سینا در ادامه, هم چنین توضیح می دهد که ابراز چنین میل زیباشناختی ای از طریق بوسیدن و نوازش کردن, در چه حالتی پسندیده است و در چه حالتی باعث فساد می شود. انسان هایی از این دست به جای عقل, از طریق صور خیالی هدایت می شوند. براساس فرضیه هیأت قدیم که به بطلمیوس منسوب است, در نظام خلقت (بعد از عالم مجردات) عالم جسمانی قرار دارد. کتاب اثولوجیا از دهه سوم قرن نهم میلادی در محافل فلسفی رواج یافت و به غلط, به ارسطو نسبت داده شد.

3-مطالعه گسترده و پراکنده در جهت تعیین حدود و قلمرو خاص علوم به منظور تعیین همبستگی آنها با یکدیگر و بررسی نحوه ارتباط آنها با یک تئوری کلی جهانی یا ارتباط آنها با بعضی از جنبههای آن تئوری، از جمله مباحث فلسفه علم بشمار میرود.از جمله موضوعات این بخش از فلسفه علم، طبقهبندی علم است. به قوه عاقله نیز اختصاص ندارد; زیرا موضوعاتی که این قوه به آنها می پردازد عبارت اند از کلیات عقلی ابدی و نه جزئیات حسی فسادناپذیر.

از فلسفه و فیلسوف بحث می کردم؛ که فلسفه شناخت و برداشت ذهنی از اموری است که بوسیلۀ علم که مبتنی بر مشاهده و تجربه است مشخص و معلوم نشده و نمی شود. یکی از مسائل علم النفس, بررسی وضعیت قوای نفسانی و از آن جمله قوه خیال و قوه متخیله است که در حکم زیبایی شناختی و فرآوری هنری نقش اساسی دارند. در خاتمه کتاب منیه المرید در باب اقسام علوم میفرماید: علوم دیگری باقی ماند که بعضی از آنها مطلقاً حرام است مانند علم سحر، شعبده بازی و بعضی از مسائل فلسفی و بطور کلی هر عملی که موجب پیدایش شک در انسان شود حرام است.

او 54 رساله دارد که فرفوریوس آنها را گردآوری, ویراستاری و به شش گروه تقسیم کرده است. سئوال دیگری در ضمن این مسئله مطرح می شود و آن اینکه اگر گفته میشود نقل ابتدائاً میبایست با عقل ثابت شود تا قابل استناد باشد، ما نیز می پرسیم این حجیت و قابلیت عقل در اثبات نقل را با استناد به چه چیزی مطرح می فرمایید اگر به استناد عقلتان هست که دور پیش می آید و باطل است چرا که حجیت عقل را با عقل ثابت می فرمایید! دکتر فرانکل اولین پرسشی که از اکثر بیمارانش میکرد اين بود که چرا خودکشي نميکنيد؟

محقّق فرانسوی, معتقد بود که ادبیات عرب یک اثر تاریخی را برای ما حفظ کرده است که در آن, فلسفه اسکندریه و به ویژه فلسفه فلوطین با تفاصیل بسیاری بیان شده و گاه در آن بخش هایی را می یابیم که متن آن از انئادها گرفته شده است. این اثر تاریخی همان تئولوژی منسوب به ارسطو است. پژوهش های جدّی درباره نادرستی انتساب این اثر به ارسطو در قرن نوزدهم میلادی آغاز شد. 13. نام دقیق کتاب, کتاب آراء اهل المدینة الفاضلة است, فارابی در فصل ششم این کتاب که (سخن درباره عظمت, جلال و مجد خدای متعال) نام دارد, به زیبایی خداوند و تفاوت های آن با زیبایی امور محسوس اشاره کرده است.

18. علت این اتکا این است که خداوند که معشوق اول است بیشترین قوام و نظام و برترین اعتدال را داراست. مواردی که شهید مطهری به عنوان فلسفه حجاب ذکر میکند همه این حوزهها را در بر میگیرد. حجاب از قوانین مسلم اسلام است و چادر، حجاب برتر است. این قوّه در مدرکات (اعم از صور و معنای جزئیه) تصرّف می کند. 2. خیال به معنای قوّه خیال یا مصوّره; که قوه ای از قوای نفس است. اما باید توجه داشت که ماهیت در فلسفه اسلامی به دو معنا به کار می رود; ماهیت به معنای اخص ّ, چیزی است که با آن به پرسش از حقیقتِ یک چیز پاسخ داده می شود که (ماهیت به این معنا, در مقابل وجود به کار می رود, و ماهیت به معنای گسترده تری نیز به کار می رود که عبارت است از ما به هوَهو; آن چه شیء به وسیله آن خودش است و البته در این جا منظور از ماهیت, معنای دوم آن است.

در نهایت و به عنوان پایان این مختصر، توضیح دو مطلب مطلب نیز ضروری به نظر میرسد و آن اینکه فلسفه اساساً پاسخ نهایی به هیچ پرسشی نمیدهد بلکه روش طرح پرسش صحیح و تحقیق درباره ی آن را به ما میاموزاند. برای تعریف فلسفه بهتر است که تفاوت آن را با سایر علوم توضیح داد. من در راستای فرمایش استاد مظلومی زاده، نکتهای را بگویم و به آن جوابی که شما از آن سؤال به دنبال آن هستید برسم.

دیدگاهتان را بنویسید