فناوری اطلاعات چیست و راه های درآمدی آن چگونه است؟

از فناوری پزشکی به منظور بهبود و افزایش طول زندگی انسان استفاده می شود. گزارشهایی که به ما میرسد خیلی گزارشهای تکاندهندهای است در برخی از بخشها؛ این ظرفیتهای معدنی کشور است. امروز ما در دانش داریم پیش میرویم ــ که بعد باز شاید اشارهای بکنم ــ امّا در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ، یک اهتمام بیش از متعارف لازم است تا بتوانیم اقتصاد کشور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک تصمیمگیری، با یک نشستوبرخاست، بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملّت ما اثر بگذارد؛ این دست ما است، ما باید بکنیم؛ این همان اقتصاد مقاومتی است که سیاستهای آن در اسفند ماه ابلاغ شد؛ بنده هم با مسئولان و مدیران برجستهی کشور جلسه داشتم، مفصّل دربارهی آن صحبت کردیم؛ تجاوب هم کردند؛ یعنی مسئولان سه قوّه که خودشان هم در تنظیم این سیاستها مؤثّر بودند و حضور داشتند، استقبال کردند و گفتند ما این کار را انجام میدهیم. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنهها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمیآورند.

شکل زیر، برخی از فناوریهای اطلاعات و فرایندهایی را که میتواند در خصوص مدیریت دانش به کار رود، به تصویر میکشد (رادینگ، 1383: ص58). 2-6- بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با بهکارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیة سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفهای و استفاده از تجربههای موفق کشورهای پیشرفتة زلزلهخیز. ۱۱. بررسی ­عملکرد واحدهای­مرتبط و ارائه­گزارش­های دوره­ای مورد نیاز مراجع ذیربط درحوزه رسانه های خارجی و مؤسسات خدمات رسان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آنها در قالب ضوابط و مصوبات مربوط . ۱۸. صدور مجوز پیش از چاپ و نشر کتاب (مکتوب و الکترونیک) براساس ضوابط و آئیننامههای مربوطه (با استفاده از روشهای به روز رایانهای) و نظارت بر اجرای دقیق آنها. من بخشنامههایی که آقای معاون اول برای دستگاهها فرستاده بودند، دیدم؛ باید زمانبندی بشود، مشخص بشود که چقدر کار پیش رفت و تا کِی انتظار تحقق این برنامهسازی و بعد اجرا را باید داشت؛ باید شتاب بگیرد؛ سهم هر قوهای معین بشود. ابزار آلات سنگی محورهای دستی از دورهٔ Acheulian، نقطهٔ کلوویس، ساخته شده از طریق فشار پوسته شدن هومینیدها میلیونها سال پیش از استفاده از ابزار سنگ اولیه استفاده کردند. یک وقتی زمان ریاست جمهوری ما، یک نفری از یک کشور عربی -اسم نمیآورم- آمده بود، سوغاتی برای من یک جعبهی خیلی قشنگ، خرما آورده بود.

از سویی، رشد قلمرو اطلاعرسانی، ظرفیتهای علمی کشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقا میبخشد و با افزایش آگاهی شهروندان، قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. فنّاوری روز؛ همین مسئلهی آب که حالا اشاره کردند -تقسیم آب و بهاصطلاح استفادهی بهینهی از آب- خیلی مهم است. حالا البتّه یک خرده بهتر شده. خرماهای ما بهتر از این هستند امّا این بستهبندی چقدر قشنگ است. آخر ایران برود از کجا میوه بیاورد که بهتر از میوهی ما باشد؟ شاه در دو دهه آخر حکومت خود به خصوص پس از سال 1352، روابط ایران با کشورهای اروپای غربی را گسترش داد تا گزینه های سیاسی و اقتصادی خود را تنوع بخشد که تا آن زمان بیشتر محدود به آمریکا بود. آبراموویچ به خاطر این فشارها هفته گذشته رسما از به فروش گذاشتن باشگاه لندنی خبر داد. ۱۱. همکاری در انعقاد و اجرای قرار داد در زمینه مبادلات آثار هنری. یکی از کارهایی که پیشنهاد کردهاند، به ما گفتهاند و میگویند زمینه آماده است، عبارت است از سپردن برخی از طرحها به بخش خصوصی. یعنی واقعاً این را یکی از بخشهای اساسیِ برنامهریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا. این یکی از کارها است که باید واقعاً روی این برنامهریزی کرد و کار کرد.

ما بایستی صنایع تبدیلی را به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم. از مهندسان کشاورزی بایستی استفاده کنیم. جلوگیری از واردات؛ ببینید من باز هم تأکید میکنم. پیاز آوردند بهقدر همین مشت من! بود؛ انگشتهای من خم نشد، وقتی این پیاز را در دست گرفتم. و من در جلسهی قبل هم -یک جلسهای که با دوستان داشتیم- گفتم، باز هم تأکید میکنم: سیستم بانکی باید نقش ایفا کند؛ یعنی سیستم بانکی باید بهطور کامل وارد میدان بشود.ائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد. اینکه میگوییم «ستاد فرماندهی»، برای خاطر این است. اقتصاد کشور ما برای آنها نقطهی مهمی است. این دست از نوشتهها، معمولاً با تفسیر یکجانبه تحولات تاریخی یک سده اخیر، نقش مثبت تجددگرایان را در مقابل نقش منفی سنتگرایان برجسته ساخته و مسئولیت ناکامیها برای ایجاد جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی را به گردن «سنت» و سنتگرایی میاندازند.

دیدگاهتان را بنویسید