مفهوم و ضرورت کارآمدی فلسفه :: بسم الله الرحمن الرحیم ؛ «فقه جامع نظام ولایی

اما در حرکت دفعی، چیزی از میان می رود و یا چیزی به وجود می آید. در نتیجه یک “من” یکپارچه و متحد که بیشترین هزینه را به همه تحمیل خواهد کرد بوجود می آید. جُستارهایی در فلسفه اخلاق و کاوشی در دغدغههای بنیادین آدمی درباره موضوعاتی چون زندگی، تولد و مرگ و آن مفاهیم اساسیای که انسان در طول زندگی به نحوی با آنها درگیر است و بعضی از آنها جزئی از زندگی روزمره او هستند. فلسفه زندگی شامل پرسشهایی که زمانی به ارزشهای دینی و معنوی بر می گرد د که همان فلسفه دینی است و زمانی مربوط به ارزشهای اخلاقی و مبانی ارزشهای اخلاقی است که به عنوان فلسفه اخلاق آن را می شناسیم و گاه مبانی نظام حکومتی را در بر می گیرد که همان فلسفه سیاسی است و گاهی نیز شامل مبانی هنر و زیبا شناسی و موضوعاتی از این دست می شود .

وی در توضیح آن می گوید: سبک خاصی که در آن شما اثری از فیسوفی می خوانید و از ویژگی های شخصی وی چیزی نمی بینید؛ چرا که آن ها می خواهند از چارچوب های عقلانی استفاده شود؛ چارچوبهایی که که ادعا می شود بین همه انسان ها مشترک است. نقد وبررسی: در نقد نظریات شحرور باید گفت که وی میگوید که زینت دو نوع است، اما زینت در آیه مورد نظر فقط زینت مکانی که جسم زن باشد، است.

این روان درمان گر در ادامه بیاناتش به نقد این شخصیت های یکپارچه پرداخت و گفت: گذر زمان نشان داد که آدم هایی که در یک قالب نمی گنجیدند از اجتماع طرد می شدند و امروز همه ما تلاش می کنیم تا به فرم اجتماعی خودمان متعهد باشیم، در قرارداد جمع باشیم اگرچه در درون خود مدام در حال شنیدن صداهایی هستیم که با هم در تضاد هستند. در این کتاب که مجموعه مقالاتی درباره شهر است تلاش شده تا فلسفه بهعنوان کانالی نشان داده شود که سعی میکند تبدیل به تجربه زیسته در زندگی شهری انسان شود. وی در پایان سخنانش با لذت بخش خواندن این کتاب گفت: ما برای زیستن در یک جهان متکثر به “من”ی نیاز داریم که متکثر است تا بتوانیم در جهان پیچیده با آن ارتباط بگیریم و این کتاب کمک شایانی به یافتن این من خواهد کرد.

مفهوم شهر عنصر لاینفک از زندگی بیناسوبژکتیو بوده است؛ نقد شهر ارگانیستی با تکیه بر مفهوم زندگی روزمره، توسط متفکران انتقادی از خود مارکس گرفته تا لوکاچ و لوفور راهی را برای نقد وضعیت موجود «شهری» گشودند که در آن تجربههای زیسته سرکوب اسلوب سرمایهداری مدرن شدهاند. نقد وارده به این بخش این است که نویسنده اساسا به لحاظ زیستی به یافته های علمی بی اعتنایی داشته است چرا که بشر اگرچه برای خواب امن ترین مکان را می بایبد، اما همواره یک چشمش باز و در فکر امنیت جان خود است. مترجم فلسفه زندگی در نقد این کتاب به ناتمام ماندن بحث های نویسنده در بسیاری از فصول ان اشاره کرد و تشریح نمود: طبیعی است که این مسائل پردامنه در این حجم کم توان این را داشته باشند که مورد بررسی کامل قرار بگیرند؛ نویسنده در خیلی از بحث ها فقط به شروع آن می پردازد، گرچه گاهی از چند مسیر بحث می کند ولی غالبا ناتمام می ماند.

به طور مداوم با ساختن و فرو ریختن موجه می شوید و در نهایت در پایان کتاب با مقدار زیادی تردید و گستردگی خویشتن خود مواجه می شوید. این ویژگی فطری مبنای پیشنهادی چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان را فرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوصی خانواده ها نگردند. با مطالعه این در ذهن شما ساختاری ایجاد می شود و مداوم فرو می ریزد. منطق لذت طلبان این است که با ایجاد و اختراع وسایلی مانند آرامش بخشها و افیونها و محرکها میتوان بخش دردناک این امور دوگانه را نیز از آنها زدود.

همچنین مکتب علامه طباطبایی ـ که برگرفته از قرآن مجید و معارف اهل بیت است ـ با استفاده از مبانی جهان شناختی، بر سعادت فردی و اجتماعی تاکید می کند؛ این مکتب، معتقد است که انسان باید اهدافی همچون: کسب علم، عبادت، خدمت به خلق را در جهت رسیدن به خدا داشته باشد. به تبع قوانین بنیادین هستی بنیانهای اخلاقی نیز برخواست خدا استوار میشوند و در نتیجه خداوند خالق نظام اخلاقی فرض گرفته میشود و خواست او موجب تمایز درست از نادرست میگردد. میپردازد. همیلتن که به جز فلسفه در رشته ادبیات آلمانی هم تحصیل کرده و رابطه فلسفه و ادبیات از جمله دلمشغولیهای اوست، در کتاب فلسفه زندگی به انواع متون مهم ادبی نیز ارجاع میدهد و نقل قولهایی از بزرگان ادبیات میآورد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که این کتاب به ادبیات زیاد نزدیک می شود و شما در این کتاب استدلال به معنای ریاضی کم می بینید که این امر نیز تصادفی نسیت بلکه به همین دلیل است که استدلال یک فرآیند جبری است و شما مجبورید نتیجه را بپذیرید. اگر انرژی خود را صرف آن کنید که از دیگران متنفر باشید، کارتان تمام است ( دیگر انرژی برای انجام کارهای مثبت نخواهید داشت). بنابر ایـن زیاد به عقـیـده مثبت و یا منفی یک فرد نسبت به خودتان اهمیت ندهید. ۸- شما تنها دارای یک جسم و چهره میباشید: می خــواهید آنها را دوست داشته باشید و یا از آنها بیزار باشید.

۱۱- هیچ جایی بهتراز آنجایی که هستید، نمی باشد: و یا آنـکه مـرغ همسایه غاز نیست. همین طور درباره دو جنبه مهم از حیات انسان، یعنی خواب و آمیزش جنسی که در بررسی های فلسفی کمتر مورد توجه بوده اند، تحلیل های جالبی ارائه می دهد. کریستوفر همیلتن در مجموعه جستارهای کتاب فلسفه زندگی: تأملاتی در باب حیات، معنا و اخلاق نه به زبانی آکادمیک و صرفا قابل فهم برای آنها که به طور تخصصی در زمینه فلسفه مطالعه میکنند، بلکه به زبانی که مخاطبان عادی علاقهمند به مقولات فلسفی راحت با آن ارتباط برقرار کنند از از این مقولهها سخن گفته است.

وی همچنین در پایان صحبت هایش گفت: کتاب نگاهی نقادانه اما مثبت دارد و هدفش این است که بگوید نگرش فلسفه باید گسترش پیدا کند و فراموش شده ها باید به آن باز گردد به ویژه در حوزه فلسفه اخلاق که کم تر به آن توجه شده است. این درسها تا زمانی که آموخته نگردند برای شمـا به اشـکـال مخـتلف تکرار خواهند شد. در یک جنبه هایی آن ها را صاحب اراده می دانید در حالیکه آن ها تا زمانی که در قالب خود هستند صاحب اراده اند همین که بخواهند از قالب همیشگی خود فراتر بروند دیگر موفق نخواهند بود.

در حقیقت آن ها می خواهند از طریق نگاه های کتاب نگاهی نقادانه اما مثبت دارد و هدفش این است که بگوید نگرش فلسفه باید گسترش پیدا کند و فراموش شده ها باید به آن باز گردد به ویژه در حوزه فلسفه اخلاق که کم تر به آن توجه شده است. در مقاله نخست در این کتاب که عنوان«مقدمهای بر رابطه شهری و زندگی روزمره از نظرگاه فلسفی» برای آن انتخاب شده است، نگارنده به بررسی رابطه شهر و زندگی روزمره از منظر فلسفی پرداخته و به نوعی درصدد است که به خواننده بگوید منظر فلسفی با رویکرد جامعهشناسی و روانشناسی متفاوت است.

نسخههای فلسفی از فیلسوفان بزرگ میپیچد تا به ما کمک کند با مشکلات زندگی بهتر کنار بیاییم و تلاشی است برای زندگی بهتر با استفاده از درمانهایی که فلسفه در اختیار ما قرار میدهد. اینکه چگونه مساله مرگ باعث میشود بحثهای فلسفی زیاد و مهمی در طول تاریخ مطرح شود و سپس معرفتشناسی و زیباشناسی به دنبال آن مطرح میشود. ۱- بهتر است بدنبال صلح و آرامش باشیم تا دنبال عدالت: مـن این نکته را در اکثر عرصه های زندگی خود بکار برده ام و نتایج خوبی نیز گرفته ام. بنابراین، چون در این مکتب، همه چیز در نهایت به سوی خداوند باز می گردد انسان باید، اهدافی را که در جهت بازگشت متعالی به سوی خداست را دنبال کند.

در نظام تربتی موفق ما نیز این گونه منظور می شود که می بایست زودتر به این نقطه برسیم که این من مشخص شود تا نوسناتش کم تر باشد. هر چند که دانشجویان هر یک از این دو رشته مطالعات محدودی نیز در زمینه فلسفه دیگر دارند ؛یعنی دانشجویان فلسفه غرب واحدهایی را در زمینه فلسفه اسلامی و دانشجویان فلسفه اسلامی واحدهایی در زمینه غرب می گذرانند. نقل شده که پیامبر (ص) در هر ماه رمضان، ده روز آخر را در مسجد اعتکاف می کرد و در سالی که وفات یافتند بیست روز در مسجد اعتکاف و اقامت گزیدند (به روایت ابو داوود و بخاری و ابن ماجه).

عمر فلسفه به اندازه عمر انسان بر روی زمین است و در طول تاریخ تغییرات فراوانی کرده و هر زمان به گونه ای متفاوت با دیگر دوره ها بوده است. همیلتن کاملاً به این مسئله توجه دارد که «زندگی بسیار بسیار پیچیدهتر و در برابر توضیح مقاومتر از آن است که بتوان با مطالعۀ کتب دانشگاهی دربارۀ فلسفۀ اخلاق درکی کامل یا رضایتبخش از آن بهدست آورد». راستی ، فلسفه چیست و چه حیطه ای را در بر می گیرد که چنین دیدگاههای متفاوتی در باره آن وجود دارد ؟ وی ادامه داد: این کتابها نه در ایران، بلکه در تراز جهانی هم کتابهای مهم و پرفروشی بودهاند و نویسندگان این کتابها افراد متخصصی در حوزه فلسفه زندگی هستند.

و دلیل دوم را پرداختن فلاسفه به سبک خاصی از نوشتن می داند که در آن به نویسنده و ویژگی های شخصیتی و نژادی وی توجهی نمی شود. ملاصدرا در اسفار، عفاف را چنین تعریف میکند: «عفاف، منشی است که منشأ صدور کارهای معتدل میشود؛ نه پردهدری میکند و نه گرفتار خمودی میشود». از طرف دیگر نگاه کنـید کـه چـگونه هـر فـرد نـامـدار و یـا نـه چندان مشـهور تـلاش میکند که به شما روش زندگی کردن را تحمیل کند.

دیدگاهتان را بنویسید