نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه جهانی

۲۸. همکاری و ارتباط با مجامع بین المللی به منظور استفاده از دانش و فناوری نوین در حوزة روابط عمومی. در پاسخ باید بگوییم چنین قدرتى گرچه در زمینه اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، قدرت سیاسى خواهد بود و به اصطلاح باید بگوییم حیثیتها فرق مىکنند; چرا که، این شکل از قدرت; یعنى، نفوذ، اگر در بعد اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، باز هم یک هدف سیاسى را دنبال مىکند و به منظور ایجاد وحدت و همسویى و هماهنگى است و از این روست که ما از آن با عنوان «سیاست اقتصادى» یا «سیاست نظامى» یاد مىکنیم و مفهوم این سخن آنست که قدرت سیاسى، «قدرت اقتصادى» و «قدرت نظامى» را مهار و کنترل مىکند و در اختیار خود در مىآورد و در مسیر اهداف خود قرارشان مىدهد و به کارشان مىگیرد. آن کسانی که خیال میکنند اگر ما مسئلهی انرژی هستهای را حل کردیم، مشکلات حل خواهد شد، خطا میکنند.

مسئلهی انرژی هستهای را مطرح میکنند، مسئلهی حقوق بشر را مطرح میکنند، مسائل گوناگون را مطرح میکنند، که اینها بهانه است. حالا آمریکا یک گوشهای از این امپراتوری است – اینها مسلط بودند بر این کشور؛ انقلاب دست اینها را کوتاه کرده. در این پژوهش از اطلاعات شرکتهای چینی طی دورة زمانی 2003 تا 2008 استفاده شد. برای آزمون فرضیهها، از نمونهای شامل 103 شرکت طی دورة زمانی 1388 تا 1395 استفاده شد. با پایان یافتن سال 1382 به خاطر حادتر شدن سیاستهای آمریکا در قالب استراتژی مهار دوجانبه، تشکیل اتحادیه اروپا، و شکلگیری سیاست مشترک امنیتی و خارجی آن در چارچوب پیمان ماستریخت (آبان ماه 1382) روابط ایران و اروپا حتی از قبل هم پیچیدهتر شد. همانطور که دوران پالئولیتی پیشرفت میکرد، مسکن پیچیدهتر و پیچیدهتر شد. سال ۹۹ سالی دیگر در مواجهه اقتصاد ایران با محدودیتهای اقتصادی است که به خاطر تحریمها به وجود آمده است.درآمد نقتی ایران در چندماه گذشته افت بسیار محسوسی کرده است و نشانه بارز آن سند بودجه است که سعی شده درآمدهای نفتی کمتر در آن اثر داشته باشد. دشمنی وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها میدانید، سلطهی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور.

ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. ما در پی آن هستیم که حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مجتمع را ارتقا داده و با بکارگیری زیر ساختهای امن، یکپارچه و پایدار در تراز جهانی، استفاده از توان فنی شرکتهای توانمند ایرانی و بینالمللی، به کارگیری استانداردها و به روشهای حاکمیتی و مدیریتی بینالمللی و استقرار سیستمهای یکپارچه و هوشمند، فرایندهای کسب و کار را متعالی نموده و ورود کسب و کار به انقلاب صنعتی چهارم را تسهیل نماییم. همچنین ضمن ایجاد زمینه تمرکز مسوولیت در دولت برای محرومیتزدایی، اشتغال و حمایت، دولت به ارزیابی و نظارت بر نهادهای فعال در حوزه اشتغالزایی و حمایت مکلف شود. بدیهی است، در اختیار داشتن اطلاعات جامع و موثّق علمی، فنی، تجاری و اداری در زمان مناسب، میتواند ضمن امکان افزایش خلاقیت و فناوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره کاریهای غیر ضروری و ناخواسته و بالاتر از همه، تصمیمگیریهای بی ثمر گشته، به عنوان بازوی دست مدیران و سیاستگذاران محسوب گردد. البته منابع تولیدی مورد نظر تنها شامل سرمایه، زمین، ماشین آلات و تجهیزات نمی شوند، بلکه بنای تولید نسل آینده بر تاکید و توجه به اطلاعات، مدیریت دانش و توجه ویژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود. هدف این است. یک کشور به این خوبی، با این همه منابع، منابع طبیعی، با این موقعیت سوقالجیشی، با همهی امکانات، زیر نگین یک قدرتی در دنیا بوده؛ یک روز انگلیسها بودند، یک روز آمریکائیها بودند – در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری سلطه.

آنچه تعیینکنندهی میزان این التذاذ است، اصل هماهنگی و یکپارچگی است. در بخش دیگر این دسته بندی در زیر شاخص استفاده ، در سه بخش مجزا میزان به کار گیری ICT اندازه گیری می شود که شامل سه معیار مصرف کاربران اینترنت، پهنای باند ثابت از طریق کابل و پهنای باند موبایل است. کابل از دست ایران رفت؟ فرم را از قسمت راهنمای نویسندگان دانلود و تکمیل نمایید و به همراه سایر فایلها ارسال کنیدپ. جامعه شناسی شهری، اقتصاد حمل و نقل شهری، اقتصاد مالی شهری، اقتصاد محیط زیست شهری، تحلیل فضایی و GIS، اقتصاد مسکن و املاک، اقتصاد و مدیریت بحران شهری، اقتصاد شهری و منطقه ای و سایر بخش های مرتبط. 7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بینالمللی و ایجاد اتحادیههای اطلاعرسانی با سایر کشورها بهویژه کشورهای اسلامی بهمنظور ایجاد توازن در عرصة اطلاعرسانی بینالمللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطة جهانی. به گزارش تابناک، مهر به نقل از رویترز نوشت: پس از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا تحریمهایی بر صادرات فناوریها به روسیه وضع کرد، بنابراین کشورها برای همکاری با روسیه باید اجازه معافیت دریافت کنند. امروزه، صنعت پرداختهای بدون تماس تقریبا ۱۰.۳ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده میشود و کشورها در تلاش برای مبارزه با همهگیری، محدودیتهای تراکنشهای پرداخت بدون تماس را به میزان قابلتوجهی افزایش دادهاند.

دیدگاهتان را بنویسید