هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

٢٨. انجام امور دبیرخانهای شورای فرهنگ عمومی استان و برگزار مستمر جلسات شورا به منظور بررسی وضع فرهنگ عمومی استان و بررسی طرحها و گزارشها و اطلاعات ارائه شده به شورا و ایجاد هماهنگی و دستگاهها و نهادها و مراکز فرهنگی و هنری استان در راستای اجرای سیاست فرهنگی کشور و هدایت فرهنگ عمومی. ۴۱. تعامل و تبادل نظر با سایر دستگاهها، مراکز و دستاندرکاران حوزه فرهنگ و هنر (داخلی و خارجی) بهویژه رسانهها و اصحاب رسانه جهت تقویت، توسعه، ترویج، تبلیغ و تسهیل امور فرهنگی و هنری در سطح ملی و بینالمللی. ۱- افزایش اختیارات شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتی . گرچه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی اطمینان بخش باشد (حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمهای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانهای کردهاند)، لهذا گهگاه گزارشهایی در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده میشود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بینالمللی و نشستهای تخصصی درصدد بودهاند که با اعمال شیوههای نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای دیگر از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آورند.

با این وجود کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است. در یادگیری جمعی نیز سعی بر استفاده از ابزارهای مختلفی چون سالنهای تبادل نظر و گفتگوی اینترنتی است. ایده استفاده از سیستمهای هوشمند و کمک به تصمیم گیرها درسالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شکل گستردهتری به خود گرفت تا اینکه ایده اصلی اتوماسیون اداری وسیستمهای بدون کاغذ امروزی را تقویت کرد. وقتی فعالانه در جستجوی گوشی خود هستید، اطلاعات محل جغرافیایی از گوشی شما گرفته میشود. پیدایش ابزارهای الکترونیکی با قابلیت ثبت اطلاعات اشخاص از بدو تولد تا هنگام مرگ، بستری برای استفاده از ابزارهای توانمند پردازشی و هوشمند را فراهم خواهد آورد تا کارهای روزمره با ماهیت غیرخلاقانه بر عهده این ابزارها گذاشته شود. در کل نظام داد و ستد الکترونیکی اولین مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام و استفاده صحیح از فرمهای استاندارد مربوطه بسیار حائز اهمیت میباشد و برای تصحیح اشتباهات ثبتی فرصت کوتاه است.

اولین کامپیوترهاحدودا درسال ۱۹۵۰ در دسترس سازمانها و مراکز دولتی قرار گرفت. و اولین کاربرد آن در انتخابات ریاست جمهور امریکا بود. سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و تأمینکنندگان در بازار سرمایة چنین محیط اقتصادی، بهصورت نظاممند، تمایل دارند برای معامله یا به دست آوردن سهام و اوراق قرضة شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، با همدیگر رقابت کنند. دکتر ستاری با ابراز خرسندی از اینکه اتفاقات خوبی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه توسعه فناوری رخ داده است، یادآور شد: این اقداماتی که از سوی دانشگاهها در زمینه ایجاد شرکتهای دانش بنیان، ناحیه نوآوری، پارک ها اجرایی شده است، همگی زیر ساختهایی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است. این نجات، هم نجات دنیوی و هم نجات اخروی است. سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد در ۵۰۰ صفحه تنظیم و تحویل شهرداری آن شده است. برای پیاده سازی اصولی طرح شهر الکترونیکی و هوشمند کیش به عنوان پایلوت کشور، از یک شرکت ایرلندی با تجربه برای تدوین طرح راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش استفاده شده است. • ارائه خدمات محلی در دستگاههای پایانهای که مستلزم ارتباط با سرورهای ما نیستند؛ مانند استفاده از یادداشت روی گوشی شما.

این شرکت ایرلندی تا شش ماه آینده طرحی بر اساس مطالعه و تحقیق و تحلیل از وضعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کیش ارایه خواهد کرد. در این وجه با مطالعه فعالیتهای انسانی از طریق بازیابی و تجریه و تحلیل فرهنگ مادی جوامع، انسانشناسی مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد. مشتری از قدرت انتخاب بالایی برخوردار می شود و میتواند به فروشگاههای مجازی زیادی سرزده کالای مورد نظر خود را انتخاب کند. آگاهی سلطه گونه”از آمریکا – غرب شده بود.اگر در گفتمان های ضد قدرت جامعه ایرانی در دهه ی 40 ابژه ی بیگانه به منزله یک آبژه سلطه – اسارت بازنمایی می شد، در نظم گفتاری ایرانیان دهه ی 60 ابژه ی بیگانه در مقام یک ” ابژه سلطه ” بود و از طریق یک گفتمان ضد بیگانه (ضد آمریکایی- غربی) از این وضععیت سلطه- اسارت که ایرانیان خود را درون آن احساس می کردند، “اسارت زدایی می شد.شدت تاکید و پافشاری سوژه های گفتمان سیاست خارجی بر دال “استقلال” تداعی – کننده این اسارت زدایی از خویشتن و جهان ایرانی از سلطه ی بیگانه بود، که در شعارهایی با مضمون “استقلال و آزادی” نهفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید