وظایف و سیاست ها

بله، ممکن است چیزی به نام اقتصاد مقاومتی اجرا بشود و درواقع اقتصاد مقاومتی نباشد امّا میشود هم چیزی به نام اقتصاد مقاومتی اجرا بشود و کاملاً اقتصاد مقاومتی باشد؛ یا لااقل بخشی از آن باشد. خب، حالا برنامه یک فرآیندی هم دارد که در قانون اساسی مشخّص است: سیاستهایی است که ابلاغ میشود و اعلام میشود، براساس این سیاستها، دولت برنامه را تهیّه میکند، بعد این برنامه تبدیل به قانون میشود که همه ملزم باشند به جزئیّات این برنامه عمل کنند؛ بنابراین مجلس هم در جریان کار برنامه، در این فرآیند قرار میگیرد. در این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید می­شود جهان چیزی تلقی می شود که ساخته و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مسلم ویا موجودی از قبل داده شده فرض کرد. در ارتباط باشید و به سرعت به ایمیل های آن ها پاسخ دهید. وقتی شما بهعنوان دانشجو مثلاً دربارهی برجام عقیدهای دارید و آن را اظهار میکنید، دربارهی فرض بفرمایید که ارتباط با آمریکا عقیدهتان را اظهار میکنید، دربارهی اقتصاد مقاومتی عقیدهتان را اظهار میکنید، دربارهی آیندهی کشور عقیدهتان را اظهار میکنید، این عقیده، عقیدهای است انقلابی، محکم، مستدل؛ این در روحیّهی دشمن اثر میگذارد. هر زمان نیاز به تغییر مقاله وجود داشته باشد تنها نویسنده می تواند با درخواست کتبی برای ناشر و ارائه مدارک مورد نیاز آن را اعمال کند.

خب، اهمّیّت برنامه برای شماها روشن است و میدانید که برنامه چقدر مهم است؛ برنامه، هم هماهنگی ایجاد میکند، هم همافزایی ایجاد میکند، هم زنجیرهی برنامهها -پیدرپی- ما را به اهداف چشمانداز میرساند؛ یعنی اگر چنانچه این زنجیرهی برنامهها، یک جا در وسط قطع شد، ما نمیتوانیم به آن نتیجه برسیم، این روشن است؛ بنابراین، برنامه خیلی اهمّیّت دارد. مثل یک سیم برق نیست که اگرچنانچه شما اینجا دکمه را زدی، صد چراغ روشن بشود؛ نه، این سیمهای وسط همهشان دارای ارادهاند، دارای عزمند؛ انسانها هستند. مثلاً «توزیع تصمیمگیری در استانها» -که حالا اشاره کردند و خوشبختانه به این فکر هستند- خوب است این کار، یعنی بروید تصمیمگیریها را از حالت تمرکز خارج کنید و در سطح استانها توزیع کنید. البتّه در برنامه هم اساس کار: در بخش اقتصاد، همان اقتصاد مقاومتی باید باشد. الان ظاهراً کارهای خوبی دارد انجام میگیرد؛ آنطوری که به من گزارش دادند؛ نه گزارش شخص مسئولین، گزارشهای بیرون از مسئولیّتهای مسئولین هم به من داده میشود، گزارشهای نسبتاً خرسندکنندهای است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد میشود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.

بعضی اوقات دیوانسالاری آن قدر شدید میشود که کارآفرین و سرمایهگذار را بیحوصله میکند که اصلاً دیگر حوصلهاش سر میرود و آماده نیست کاری بکند. مانند؛ ارسال یک یا چند فایل از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر، مثال عینیتر، اینترنت است که در آن انتقال اطلاعات از کامپیوتر مادر و سرور میزبان به کامپیوتر شماانجام میشود. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهرهمندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار دادهاند. اولین دانشکده دانشگاه خیام، دانشکده علوم پایه می باشد که در سال ۱۳۷۳ با گروه آموزشی آمار، ریاضی و فیزیک، فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده است. اولین بوتکمپ مربیگری کودک به همت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی … پردیس نوآوری، دانش، کارآفرینی و فاز 4 پارک، در کنار دانشگاه ناحيه نوآوري پرديس، بخشهای مختلفی از فازهای توسعه ای پارک فناوری پردیس هستند که با افق توسعه 1000 هکتاری، «ناحیه نوآوری پردیس» را شکل خواهند داد. هدفمند کردن یارانهها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است؛ که اینها میتواند هم رونق ایجاد کند – در تولید، در اشتغال – و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایهی رشد تولید کشور، رشد اقتصادی کشور، مایهی اقتدار یک کشور است.

برگزاری دور اول انتخابات شوراها در ایران هم در تلطیف روابط طرفین مؤثر بود .در این دوره طرفین بحث نهادینه کردن روابط در سه حوزة روابط سیاسی،روابط اقتصادی – تجاری، و روابط پارلمانی را نیز در دستور کار خود داشتند. ما باید مسئلهی اقتصاد دانشبنیان را جدّی بگیریم، این شرکتهای دانشبنیان را واقعاً جدّی بگیریم. سرفصل ششم -که دیگر این علیالظّاهر آخرینش است یا نزدیک به آخر- مسئلهی برنامه است که در مسئلهی برنامهی ششم، ما تأخیر داریم؛ یعنی واقعاً برنامهی ششم یک امر مهمّی است. ادغام شبکههای صوتی و تصویری در ساختارهای بزرگ اقتصادی، تجاری و علمی، مدیریت سازمان با سیستم شبکههای کامپیوتری همه و همه با استفاده از کابل کشی یک سیستم واحد و یکپارچه این فناوری صورت میگیرد. با توسعه رشته ها در حوزه علوم انسانی هم اکنون این دانشکده دارای 33 رشته شامل 1 رشته در مقطع دکتری تخصصی تربیت بدنی، 9 رشته کارشناسی ارشد، 14 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 5 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 4 رشته در مقطع کاردانی می باشد. این هم در مورد اقتصاد دانشبنیان.

دیدگاهتان را بنویسید