وظایف و سیاست ها

در زمینهی سیاست هم همین است، در زمینههای گوناگون هم همین است. این تعریف هم مصون از اشکالات نیست و ما در اینجا به تعدادى از اشکالات اشاره مىکنیم; اولا، سیاست، همهجا نمىتواند به معنى توزیع حاکمانه ارزشها باشد و فىالمثل در مواردى ارزشها، خود به خود، توزیع شدهاند و سیاست اجتماعى از تجاوز به ارزشها جلوگیرى مىکند نظیر ایجاد امنیت و حفظ جان افراد، یعنى، باید بگوییم در حقیقت این تعریف یک زمینه قبلى دارد و تعریفکننده باز هم یک رقابت و ستیزهجویى بر سر تصاحب ارزشهایى را در نظر گرفته و از این رو، از توزیع حاکمانه آنها سخن به میان مىآورد. در حقیقت توسعه ورزش هم از بعد سلامت بخشی و هم از زاویه قهرمانی و بهبود رکوردها، نیازمند به بهره گیری ازدستاوردهای مبتنی بر فناوری های نوین علوم انسانی،علوم پزشکی، ریاضی و فنی ومهندسی می باشد تا با تحقیقات و ارائه راهکارهای علمی و فنی، ضریب اثربخشی صنعت ورزش در توسعه کشور را ارتقا دهد. 2- این اطلس تنها یک کتابچه تبلیغاتی نیست، بلکه یک گزارش علمی از محصولات ارائه شده توسط شرکتهای پارک است. ۴. اخذ و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه های مشمول قانون و ارزیابی آنها به منظور ارائه به کارگروه مد و لباس.

۳. بررسی و ارزیابی امور هستهها و واحدهای مربوط از نظر رعایت ضوابط و معیارهای مصوب و تهیه گزارش لازم با نظر و حکم هیأت مرکزی گزینش. از آنجاییکه علوم شناختی بیشتر یک چشمانداز است تا یک رشته علمی خاص، ارزیابی یافتههای حاضر در یک زمینه خاص تقریبا غیرممکن است. او بیشتر تشجیع شده و راه خودش را پیدا کرده. مثل یک سیم برق نیست که اگرچنانچه شما اینجا دکمه را زدی، صد چراغ روشن بشود؛ نه، این سیمهای وسط همهشان دارای ارادهاند، دارای عزمند؛ انسانها هستند. با این همه، اگر از متخصصین بگذریم، دانش اروپاییان در باره ایران، فرهنگ آن و سهمش در تمدن جهانی محدود است. امروزه به کشورو مردمانی های جهان سوم و عقب مانده میگویند که با انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات بیگانه هستند. مهارت های مختلفی وجود دارند که با تقویت آن ها، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد چشم گیری خواهید داشت. واحد فناوری اطلاعات با هدف ايجاد تسهيلات و مديريت جريان اطلاعات و ارتباطات بنحو موثر و كارآمد در سطح صنعت پتروشيمي ايجاد گرديده است . این تحقیق با هدف تبیین موضوع فوق صورت گرفته است و سعی دارد تا نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در وضعیت کنونی تولید و ساخت کالاها را به تصویر بکشد.

آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایهی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. 10- حفظ امنیت سرمایهگذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت داراییهای ناشی از راههای قانونی و مشروع. اینکه ما خیال کنیم رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایهگذاری خارجی تأمین میشود، خطا است. در حال حاضر، ایران بر اساسِ فهرست صندوق بینالمللی پول با توجه به GDP اسمی بیست و یکمین و بر اساسِ GDP تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. وی با بیان اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت های خوبی از شرکتها خواهند کرد، افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز باید صندوق پژوهش و نوآوری خود را توسعه دهد تا بتواند از واحدهای فناور حمایت کند. اگر با همین قوّت و با همین شیوه ادامه پیدا کند و جدّاً پیش برود، یقیناً آثار آن را مردم خواهند دید؛ اقتصاد مقاومتی.

تحقّق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همهی الزامات قطعی آن و نیز تلاش مجدّانه برای گسترش و ژرفسازی فرهنگ اسلامی، دو اولویّت فوری کنونی است. استقلال اقتصادی تنها با اقتصاد مقاومتی بهدست میآید؛ که امسال ما گفتیم: «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل». اولویّتهای مهمّ دیگری در بخشهای گوناگونِ مربوط به اقتدار ملّی و استحکام امنیّت و مصونیّت کشور، وجود دارد که تضمینکنندهی استقرار عدالت اجتماعی و استقلال و پیشرفت کشور است. پیشرفت دانش بشری طی سالهای اخیر سبب پیدایش و گسترش علوم و فناوریهای نوین شده است. ٢٤. انجام فعالیتها و اقدامات لازم به منظور گسترش زمینه مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی و هنری و اجرای سیاستها و ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تقویت و گسترش تشکلها، موسسات، مراکز، انجمنها و کانونهای غیردولتی و اجرای راههای تشویق سرمایهگذاری بخش غیردولتی در فعالیتهای فرهنگی و هنری. بسته به پیشزمینههای فنی، نوع نگاه به دانش و ابزارهای کمکی آن نیز دو رویکرد در این زمینه وجود دارد. در عرصه تجارت نیز با ایجاد اقتصاد جهانی و پیدایش بازارهای مشترک، نیاز به اطلاعات تکنولوژیک افزایش یافته است، زیرا عامل کیفیت تولید و توسعه اقتصادی در همین مورد مندرج است. هر نوع عملیات بر روی داده یا اطلاعات در مسیر فرایند تولید، تولید، ذخیره و بازیابی و انتقال اطلاعات و یا تبدیل داده به اطلاعات را به گونه ای که اطلاعات موجود را با افزایش افزوده همراه سازد پردازش اطلاعات تعریف می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید