وظایف و سیاست ها

پس از هجوم اقتصادی امپریالیسم به جمهوری اسلامی ایران و وضع تحریم های غیر قانونی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در ۲۴ بند از جانب مقام رهبری ابلاغ شد که پشتوانه اصلی آن نظریه ای در حقوق اقتصادی است که با عنوان “اقتصاد درون زا و برون گرا” شناخته میشود. در قرن بیستم رشتههای دانشگاهی به صورت عمده به سه حوزه اصلی تقسیمبندی شدند. سردار جعفرآبادی با تاکید بر اینکه این فناوری ۱۰۰ درصد ایرانی است، افزود: مرحله نخست موتور پرتابگر سه مرحلهای «قاصد» با سوخت مایع و توسط وزارت دفاع ساخته شده بود و موتورهای مرحله دوم و سوم این پرتابگر که در فضا کار میکنند از فناوری بسیار به روز در سطح دانش روز جهانی قرار دارند. در ابتدای سخن این نکته بیان شد که استقلال اقتصادی از مقرراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای جای خود به آن تکلیف کرده و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای استقلال اقتصادی را بر دولت مجدداً تاکید نموده است و از این رو سندی مترقی و مطابق با قانون اساسی شمرده میشود. 3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

استدلال میشود در محیط اقتصادی که تمایل به رانتجویی وجود دارد، شرکتها ارتباطات سیاسی را برای فعالیت تجاری خود ضروری میدانند و برای رسیدن به آن رقابت میکنند. بنابراین، گرچه پدیده سیاستیک پدیده انسانى اجتماعى است که با دیگر پدیدههاى انسانى – اجتماعى آمیختگى و تاثیرو تاثر خاص خود را دارد; آنچنان که تصویر و تصور آن به صورت جداگانه و متمایز از دیگر ابعاد انسانى بسیار دقیق، ظریف و مشکل خواهد بود; اما در هر حال چیزى است که حقیقت دارد و ما باید آن را به صورت متمایز و خارج از تاثیر دیگر ابعاد، افکار و ارزشهاى انسانى تبیین و تعریف کنیم; تا اولا بتوانیم به آنچه که دانشمندان مختلف از واژه سیاست و دیگر واژههاى معادل آن در زبانهاى دیگر هرچند به صورت ارتکازى، قصد مىکنند دست پیدا کنیم و با همه آنها درباره یک محور مشترک سخن بگوییم و درباره یک موضوع مشترک تحقیق و بررسى کنیم. مطالعه زبان یا زبانشناسی، به عنوان یکی از زیر شاخههای علوم انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در قرن بیستم و بیست و یکم بخش قابل توجه ای از فعالیتهای فلسفی به مبحث تحلیل زبان و این سؤال مبنایی که ویتگنشتاین مطرح کرد که بسیاری از سر درگمیهای فلسفی ما ناشی نوع کاربرد ما از واژگان است؛ پرداخته شدهاست.

تاریخچه وقتی به عنوان نام رشته تحصیلی مورد استفاده قرار میگیرد، به مطالعه و تفسیر سوابق انسانها، جوامع، نهادها و هر موضوعی که با گذشت زمان تغییر کرده باشد اشاره دارد. یادمه که چند سال پیش دکتر معین به عنوان عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مورد اشتباه این شکل نوشتاری تو دانشگاه آزاد قزوین توضیحات کاملی رو سر کلاس دادن و گفتن که سر در دانشگده فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین هم به اشتباه جدا از هم نوشته شده. در مطالعات انسانشناسی که به عنوان یک علم در جوامع غربی مطرح شد برای پرهیز از مطالعه جامعه صنعتی و پیچیده، الگو و نمونه آماری تعاریف را بر اساس مدلهای سادهتر جوامع بنا نمودند که در ادبیات انسانشناسی از آن به عنوان جامعه «بدوی» یاد میشود؛ که البته به معنی جامعه پست و فرومایه نیست و صرفاً منظور ساده بودن ساختار جامعه است. وی با بیان اینکه فناوری پرتابگر خیلی محدود است، افزود: ۱۰ تا ۱۲ کشور در دنیا هستند که هم میتوانند ماهواره بسازند و هم ماهواره بر دارند که میتوانند پرتاب کنند؛ این نشان میدهد که فناوری پرتابگر خیلی بالاست. فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ماموریت شناسایی و سنجشی میتواند چندمنظوره باشد و در حوزههای کشوری و دفاعی استفاده شود، افزود: مدار ماهواره طوری طراحی شده است که از قطبین گذر ندارد، ولی بیشترین گذر را از کشور خودمان و غرب آسیا دارد.

انسانشناسی به عنوان یکی از شاخههای علوم اجتماعی به جای اتکا به قوانین حاکم بر رشتههای علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی، بیشتر مبتنی بر اصول استنتاجات توصیفی مانند آنچه که در روانشناسی استفاده میشود سعی در تبیین روابط و قواعد دارد. در آکادمیهای مدرن، گاهی اوقات تاریخ به عنوان یک علم اجتماعی طبقهبندی میشود. علوم و فنون ادبی، جامعه شناسی، تاریخ ایران و جهان، ادبیات فارسی، جغرافیای ایران، اقتصاد، عربی، نگارش، منطق، فلسفه، منطق، ارایههای ادبی، روان شناسی، زبان فارسی، علوم اجتماعی. موضوع اصلی رشته انسانی مطالعه مسایل مربوط به انسان است که زبان و ادبیات ملل مختلف، ادیان و مذاهب مختلف، علوم ورزشی، باستان شناسی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و مردم شناسی، فلسفه و منطق، روانشناسی، مدیریت بخشهای مختلف اقتصادی، بازرگانی و دولتی، مسایل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از محورهای اصلی این رشته محسوب میشود. دروس اختصاصی انسانی که در کنکور مهم هستند و دانش آموزان انسانی باید آنها را مطالعه کنند، دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی است.

دیدگاهتان را بنویسید