پارک فناوری پردیس

پدر علم فناوری اطلاعات ایران در اولین رویداد استارتاپی شهر هوشمند در ارومیه و آذربایجان غربی به صورت ویدیوکنفرانسی به سخنرانی پرداخت. دکتر ستاری با ابراز خرسندی از اینکه اتفاقات خوبی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه توسعه فناوری رخ داده است، یادآور شد: این اقداماتی که از سوی دانشگاهها در زمینه ایجاد شرکتهای دانش بنیان، ناحیه نوآوری، پارک ها اجرایی شده است، همگی زیر ساختهایی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است. ما اطلاعات ذخیرهشده در نرمافزار تجزیه و تحلیل آماری را با اطلاعات شخصیتان که در برنامه موبایل ارائه کردهاید پیوند نمیدهیم. ، با نگاه علمى به مسائل کشور، و توجّه به علم، و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزى – که توضیحات آقایان محترم را در این زمینهها شنیدید – تحریمها بىاثر خواهد شد. به سبب بیطرفی ایتالیا در جنگ، جمهوری اسلامی به این کشور به چشم شریک تجاری مطلوب نگاه میکرد. بار اصلی بیرون رفتن کشور از رکود و عقبماندگی اقتصادی بر دوش بخش صنعتومعدن است؛ باید تلاش کنند، تلاش را باید مضاعف کنند، ظرفیّتها را شناسایی کنند؛ ظرفیّتهای زیادی در کشور هست، این ظرفیّتها را فعّال کنند. هستهای بهانه است؛ مسئلهی هستهای هم نباشد، یک بهانهی دیگری میآورند: مسئلهی حقوق بشر هست، مسئلهی حقوق زنان هست، مسائل گوناگون فراوان را میسازند؛ جعل کردن و بهانهگیری که خیلی مایهای نمیخواهد، دستگاه تبلیغاتی و امپراتوری تبلیغاتی هم که در اختیار آنها است.

و ما در این زمینهها میدان کار برایمان باز است و میتوانیم کار کنیم؛ شرکتهاى دانشبنیان یکى از اساسىترین کارها در مقولهى همین اقتصاد مقاومتى است که مطرح شده و دربارهى آن بحث شده است و مورد تأیید و تصدیق همهى اطراف مسائل کشور قرار گرفته است. به این مسائل اقتصادى هم – همانطور که قبلاً گفتیم که پایهى اقتصاد مقاومتى عبارت است از تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد – مسئولین دولتى توجّه کنند و آنها از بسیج کمک بگیرند؛ با این وضعیّت بنده تردید ندارم که انشاءالله آینده متعلّق به ملّت ایران است؛ همچنانکه بارها گفتیم. این نکتهای که امروز رئیس جمهور محترم گفتند؛ قبلاً هم ایشان گفته بودند و این نکتهی کاملاً درستی است: برنامههای اقتصادی براساس و با فرض ماندن تحریمها بایستی برنامهریزی بشود و تعقیب بشود و تحقّق پیدا بکند. توصیهی مهم در زمینهی اقتصاد مقاومتی، یکی توصیهی به بانکها است: بانکها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با موادّ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامهریزیهای دولت در این زمینه؛ و میتوانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت؛ البتّه نقش منفی هم میتوانند. 1. بهبود کیفیت محصولات: با افزایش نقش فناوری در زندگی بشر، تولیدکنندگان و توسعهدهندگان محصولات، همواره در پی فناوریهای جدید با هدف بهبود کیفیت محصولات خود هستند.

هر یک از امور متنوع زندگی نسبتی را با آن محور هماهنگی برقرار میکند، این نسبت تعیینکنندهی کمیت و کیفیت لذتی است که آن امر در زندگی بهدنبال دارد و موجب تمدید حیات میشود. سایر پیشرفتهای فناورانه که در دوران پالئولیت ساخته شد، لباس و پناهگاه بودند؛ پذیرش هر دو فناوری دقیقاً مشخص نیست، اما آنها یک کلید پیشرفت بشریت بودند. کار بکنند؛ هرکس هر تلاشى بلد است، انجام بدهد؛ ما هم موافقیم، بارها هم گفتهایم، از همهى کسانى که در بخشهاى مختلف – خارجى، داخلى – ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرّک دارند، ما دفاع میکنیم – دفاع صمیمانه و واقعى، نه دفاع صورى – امّا معتقدیم آنچیزى که علاج مشکلات کشور است، در درون کشور است، در درون وجود من و شما است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل میشود، با فعّال کردن ظرفیّتهای درونی کشور حاصل میشود، نه با چیز دیگر. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینهی اقتصاد انجام دادهایم.

پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین پارک فناوری كشور در سال 1380 تاسیس شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با یادآوری ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ اظهار کرد: در آن تاریخ مالکیت نفت و گاز به ظاهر ملی شد، اما چند سال بعد کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفت و سپس تله هفت خواهران گریبانگیر ما شد و گروهی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی با جهتدهی به بازار انرژی بهنوعی مالک ذخایر نفت و گاز ما شدند. اوّلِ سال هم عرض کردم، به شما هم حالا توصیه خواهم کرد، در برنامهى ششم که در پیش است، روى اقتصاد و روى فرهنگ و روى علم باید تکیه کنید. من بر روى اقتصاد مقاومتى تکیه میکنم. از لحاظ قدرت منطق، قدرت استدلال، توانایی بر اثبات حقّانیّت، دست استکبار بسته است. از یک ­طرف تحت تأثیر تبلیغات سوء رسانه­های غربی، جبهه­های مختلفی در دنیا علیه ایران گشوده شد. لازم است نگاه دولت و سیاستهای دولتی به بخش کشاورزی، نگاه حمایت باشد؛ همهجای دنیا هم همینجور است؛ از بخش کشاورزی بهوسیلهی دولتها حمایت میشود. حذف دین از فکر و ذهن مردم بهعنوان آفت یا عامل انحطاط انسانی، جایگزینی عقل تجربی و علم برآمده از آن در نیازهای دینی، به چالش کشیدن دین و متون مقدس با عنوان تعارض علم و دین، محدود کردن تعالیم دینی به زمان پدیدار شدن آنها، جدایی دین از دنیا و محدود کردن آنها به تعالیم اخروی، انحصار دین به زندگی فردی و برداشتن آموزههای آن از سفره زندگی اجتماعی و در نهایت، نگاه حداقلی به دین و حذف ظرفیت حداکثری آن، نظریههایی است که از سوی معارضان یا عالمان غیرمتعهد به دین ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید