پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، دومین مناظره مرحله کشوری نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی که به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار میشود، با موضوع «گره خوردن حجاب با مد (حجاب استایل) با فلسفه حجاب در اسلام در تعارض است» بین دو گروه کوثر از دانشگاه الزهرا (س) به عنوان گروه موافق و گروه رمز و راز از کهگیلویه و بویراحمد به عنوان گروه مخالف برگزار شد. کندی یکی از چهره های اسلامی است که به واسطه ترجمه بعضی از آثارش به زبان لاتین، او را در مغرب زمین به خوبی می شناختند و در قرون وسطی و نیز دوره رنسانس شهرت خاصی داشت.

این استدلال هستی شناختی برای وجود خدا، توسط منطق شناس قرون وسطایی سنت آنسلم کانتربری (1109-1033/34)، در قلب عقل گرایی دکارت قرار دارد زیرا دانش خاصی را در مورد یک چیز موجود صرفاً بر اساس استدلال از طریق ایدههای ذاتی بدون کمک از تجربه حسی بیان میکند. فلسفه اخلاقی ابتدا در غرب به صورت علم، و به دنبال آن در فرهنگ اسلامی نیز مطرح شد؛ ولی مباحث آن بدون عنوان فلسفه اخلاق، بلکه تحت عنوان حسن و قبح عقلی و استلزامهای عقلی در علم کلام و علم اصول مورد بحث قرار گرفت تا اینکه از زمان مرحوم علامه طباطبایی به بعد کم کم به سمت علم مستقل حرکت کرد تا اینکه نخستین کسی که بعد از وی تحت این عنوان کتابی به نگارش درآورد، استاد شهید مطهری بود و در پی آن، استاد مصباح و استاد سبحانی و بهدنبال آن کتابهای دیگری به نگارش درآمد و هم اکنون با حجم فراوانی از کتابها و مقالات در این باب روبهرو هستیم.

پس به طور منطقى، به راحتى مى توان استتناج کرد که قانون و سیاست و نظام سیاسى در صدد ایجاد عادت و رفتارى مناسب با فضیلت شهروند خوب است. ». در استثنای اول هر چیزی از زینت را که خودبهخود آشکار است از حکم حرمت آشکارسازی زینت جدا میکند. از آنجا که اساسیترین موضوع فلسفهٔ اسلامی، خداست، ورود به آن بدون پرداختن به خدا ممکن نیست. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … پس می توان گفت حیات انسان از رابطه بین انسان ها آغاز شده است و در بین انسان ها ارتباطِ زن و مرد کلیدی ترین رابطه است.

كلمه «فيلو» به معنى دوستدارى و كلمه «سوفيا» به معنى دانايى است. سوم آنکه آنچه در مقام واقع دیده میشود، گزارشهای تاریخی حاکی از حساسیتهای معصومان(ع) و جامعه اسلامی به این پدیده است. بررسی آرای مختلف و ادله ارائه شده نشان میدهد که حکم وجوب حجاب یک حکم فردی است؛ یعنی رعایت حدود پوشش شرعی بر هر زن مسلمان واجب است و تخطی از آن حرام و مستلزم عقوبت اخروی است؛ درست مانند نماز که هر فرد مسلمان مکلف، ملزم به اقامه آن است تا جاییکه مبنای پذیرش و رد سایر اعمال واقع شده است. کشاندن تمتعات جنسی از محیط خانواده به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند، بر خلاف آنچه که مخالفین حجاب می گویند که حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع می گردد.

در مسئله وجوب حجاب، چون در بیشتر اوقات عدم رعایت حجاب تأثیر اجتماعی مستقیمی بر امنیت اخلاقی جامعه دارد و ممکن است موجب فساد اخلاقی در اجتماع و باعث زمینهسازی ارتکاب گناهان و اعمال حرام دیگر شود، حکومت اسلامی میتواند عمل به آن را اجباری کند و در صورت اصرار بر ارتکاب بیحجابی، برای مرتکب، مجازات تعزیری تعیین کند. در اینجا مراد از واژه ی اتریش، امپراطوری اتریش است. این تفسیر نشان میدهد احترامی که در این مسئله بیان شده است باید در اثر برخورد با افراد دیگر حاصل شود و کسی نمیتواند ادعا کند که به واسطه آزادی شخصی نمیخواهد از این احترام برخوردار باشد؛ زیرا این آزادی شخصی با حکم حجاب که یکی از حکمتهای آن حفظ احترام است، مقید شده است.

دوم اینکه اگر گزارشهای تاریخی نمایانگر تسامح معصوم(ع) در برابر اجرای حکم میبود، میتوانست قرینهای در کنار قرائن دیگر باشد که چنین چیزی هم ثابت نیست بلکه با ادله روایی قابل نقض است. در هیچ یک از متون تاریخی، برخوردی از ناحیه حکومت اسلامی و یا از امام معصوم (ع) در این مورد گزارش نشده است. وفاداران از گروه موافق نیز گفت: رسم پوششی اقوام ما مناسب است و ما نمیگوییم حجاب فقط چادر است.

تربیت انسانهای ارزشمند از ثمرات بزرگ ازدواج است . نکته مهم این است که عموم فقها استفاده از قدرت را مختص حکومت میدانند (نجفی، 1377، 21/383؛ موسوی خمینی،1386، 2/424 ) که این نکته نشان میدهد استفاده از قدرت در امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت است. اگر در سایر امور نیز دقت کنیم، متوجه می شویم که از گزاره های فلسفی بسیار زیاد دیگری نیز بهره می بریم. پیشتر گفتیم گزاره ی “هر کسی فلسفه ی خود را دارد” گزاره ی اشتباهی است. وفاداران از گروه موافق در آغاز مناظره گفت: سوال این است که آیا ما با به روز بودن حجاب مخالفیم؟

نبايد از اول بنا را بر اين بگذاريم كه ادعاهاي ابراز شده درباره حصول معرفتِ موثق و معتبر در تجارب ديني و عرفاني كه سيماي ديگري از واقعيت دارند لزوماً نادرستند، و به عنوان ناموجّه آنها را كنار نهيم، آن هم تنها به اين دليل كه با نوع خاصي از ماترياليسم، كه به هيچ وجه نه اثبات شده و نه حتي واقعاً مورد حمايت علم جديد است، تطبيق نميكند. نقد وبررسی: در نقد نظریات شحرور باید گفت که وی میگوید که زینت دو نوع است، اما زینت در آیه مورد نظر فقط زینت مکانی که جسم زن باشد، است. شکی نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش را مبذول داشت.

برای هر انسانی اولین رابطه ارتباط بین مادر و فرزند است و این رابطه هم مسبوق به سابقه ارتباط یک زن و مرد است. این مقدار از پوشش، هم حکم شخصی و هم حکم تربیتی است. باید ببینیم حجاب اسلامی از ما چه میخواهد و تعریف حجاب اسلامی در مقابل مد چیست؟ پرسش: فلسفه حجاب چیست؟ ↑ خسروان، قیصر. فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی. به عنوان یک مکتب فلسفی که تأکید بر وضوح و دقت در استدلال، استفادهٔ متداول از منطق صوری، تجزیهٔ مفهومی و همچنین توجه به ریاضیات و علوم طبیعی از ویژگیهای آن هستند.

یعنی زیر ساخت هر جنبش و سیستم در همه زمینه ها مکتبی فلسفی است. مد نیازساز است و فرصت صحبت کردن و فکر کردن به شما نمیدهد. نعمتی از گروه موافق در جمع بندی بحثهای گروه خود، گفت: شما میگوئید باید صنعت مد را در دست بگیریم اما آیا وقتی مد را در دست بگیریم صنعت طرف ما است؟ اگر حجاب جزء اعمال تعبدی باشد باید این مسئله که آیا هر عملی که قصد قربت در آن شرط است فردی است، و یا اینکه ملازمهای بین این دو نیست، حل شود. وی تصریح کرد: یا باید پیش رو باشیم یا فرهنگ غرب به ما دیکته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید