چرا چین ارز خود را دستکاری میکند؟

نظام سیاسی چین از طریق دمکراسی نمایندگی و انتخابات برگزیده میشود اما نظام انتخاباتی این کشور بسیار متفاوت از نظام موجود در کشورهای غربی است. سیستم انتخاباتی چینیها به صورت سلسلهمراتبی است. جمهوری خلق چین یکی از معدود دولتهای سوسیالیستی دنیاست که آشکارا مدافع کمونیسم است. اگر در زمان مائو آن چیزی که به حکمرانی داخلی و سیاست خارجی شکل میداد نحوه نگرشهای فردی وی و ایدئولوژی کمونیستی بود در شرایط حاضر توسعه فزاینده اقتصادی و افزایش جایگاه جمهوری خلق چین در تحولات منطقهای و بینالمللی باعث شدها ست تا مقامات این کشور ناگزیر از پذیرش نقش مؤلفههای نوین از جمله بانرژی و ضرورت تأمین منابع آن باشند. بدین ترتیب زمینه برای رفتارهای سخت افزارانه چین در حوزه دریای جنوبی چین، خصوصا در قلمرو داخلی چین فراهم شده است. چکیده: در نظام بین الملل فعلی، سیاست خارجی تابعی از نظام داخلی کشورها شده است و نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل تلقی شود. نظام سیاسی چین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است یعنی مقامات استانی و شهرستانی از خودمحتاری قابل توجهی برخوردارند. همین سیاست موجب شده تا چین از دولتهایی که از نظر دولتهای غربی خطرناک یا سرکوبگر محسوب میشوند همچون زیمباوه، کره شمالی و ایران حمایت کند.

با این وجود حمایت مردمی از حکومت رضایت عمومی از شیوه مدیریت کشور بالاست و بر اساس یک تحقیق در سال ۲۰۱۱ حدود ۸۰ تا ۹۵ دصد مردم از حکومت مرکزی خود رضایت دارند. ایسنا- چین همواره از مساله هستهای ایران در این سالها حمایت داشته، با توجه به انجام مذاکرات مجدد در دوره جدید رویکرد دولت چین چگونه است؟ چین همچنین در بسیاری از پروژه های زیربنایی در اطراف اوراسیا و آفریقا سرمایه گذاری کرده است از جمله پل زمینی اوراسیا، خطوط لوله و خط آهن چین و میانمار و یک کریدور اقتصادی و یک بندر در پاکستان. جمهوری خلق چین از سال ۱۹۷۱ به جای جمهوری چین وارد سازمان ملل شد و کرسی دائم چین در شورای امنیت نیز به آن واگذار شد. جمهوری خلق چین با ۱۷۱ کشور دنیا روابط دیپلماتیک و در ۱۶۲ کشور سفارتخانه دارد. جمهوری چین مشروعیت این حکومت را زیر سوال برده و گروهی از کشورها نیز جمهوری چین (حکومت تایوان) را حکومت مشروع میدانند و از برقراری روابط با جمهوری خلق چین خودداری کردهاند. به علاوه، تصمیم دولت چین در سال ۲۰۰۴ مبنی بر ایجاد ذخایر استراتژیك نیز در افزایش مصرف و در نتیجه واردات این كشور تأثیر خواهد گذارد.

رئیسجمهور فعلی چین (۲۰۱۴) شی جینپینگ است که مقام دبیرکل حزب کمونیست و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی را هم بر عهده دارد و در نتیجه رهبر اصلی چین است. از نظر قانونی مجلس ملی نمایندگان خلق عالیترین نهاد قانونگذاری کشور است. به جز حزب کمونیست، حزبهای دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست چین انتخاب میشوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد. چینیها همچنین در مورد حکومت بر جزایر متعدد واقع در سواحل شرقی و جنوبی با کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، تایوان، فیلیپین و ویتنام اختلاف دارند. با بهبود روند توسعه اقتصادی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین میتوان الگوی تقاضا را تغییر داد چراکه مردم به دنبال رفاه اجتماعی بیشتری خواهند بود. چینیها با درك این موضوع در سالهای اخیر تلاشهای وسیعی برای ارتقای روابط با كشورهای نفتخیز این منطقه، به ویژه كشورهای اصلی انجام دادهاند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود از ذخایر این منطقه را هر چه بیشتر افزایش دهند.

در یک بازار ارزی عادی، هزاران بازیگر وجود داشته که در طیف وسیعی از حجم قرار دارند؛ از خریداران و فروشندگان خیابانی گرفته تا صرافیهایی که معاملات میلیاردی انجام میدهند. در طول دهه ۱۹۹۰ جیانگ زمین، لی پنگ و ژو رونگجی رهبری چین را به دست گرفتند. چین در سال ۲۰۰۱ عضو رسمی سازمان جهانی تجارت شد و در دهه ۲۰۰۰ میلادی در دوران حکومت هو جینتائو و ون جیابائو رشد بالای اقتصادی کشور ادامه یافت. در این دوران دنگ ژیائوپینگ به قدرت رسیده و اصلاحات مهم اقتصادی را در کشور اجرا کرد. چین در دوران حکومت شی تلاشهای عظیمی را برای اصلاح اقتصاد خود آغاز کردهاست، اقتصادی که از بیثباتی ساختاری و کاهش نرخ رشد رنج میبرد. اینجاست که تفاوت سیاستهای کشور چین با دیگر کشورها (بهغیراز ما، همانطور که در ادامه خواهید دید) مشخص میشود. ۱۹۸۰ منحصر به ایران و عراق نبود؛ بلكه عربستان دیگر كشور بزرگ منطقه نیز در این دهه به جمع واردكنندگان تسلیحات چینی پیوست. در سال ۱۹۶۶ مائو و متحدانش انقلاب فرهنگی را اعلام کردند که دورهای از اتهامزنیهای سیاسی و تحولات اجتماعی را در چین پدید آورد. با مرگ مائو گروهی از رهبران حزب کمونیست دستگیر شده و گناه تندرویهای صورت گرفته در انقلاب فرهنگی به گردن آنها انداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید