کاربرد تحلیل نهادی برای طراحی سیاست عمومی

↑ «انسان؛ بالاتر از حکومت و سیاست است». در خصیصه اول بحثى نداریم، ولى در خصیصه دوم، محتواى سخن دو ورژه را مىتوان به اجمال، در دو قضیه کلى مطرح نمود: نخست آنکه «هر نهادى حقانیت دارد» و دوم آنکه «هر حقانیتى در نهاد است» و اصولا، سخن او گویاى آنست که حقانیت، خصیصه ذاتى نهاد است و به گمان من سخن فوق، مخدوش خواهد بود و هیچیک از دو قضیه کلى نامبرده نمىتواند صحیح باشد. در دوره 10 ساله اول توســعه فناوری نانو در کشــور برای حرکت در راستای این چشم انداز گامهایی برداشته شد و تمامی تلاشها بر این پایه استوار بود که الگویی از حرکت علمی و جهادی هدفمند و برنامهریزی شــده ارائه شــود. به گزارش ایسنا، فناوری نانو رشتهای از دانش کاربردی و فناوری است که موضوع اصلی آن مهار ماده یا دستگاههای در ابعاد کمتر از یک میکرومتر و در مقیاس یک تا ۱۰۰ نانومتر را شامل میشود. بر اساس تعریف، پارک علم و فناوری سازمانی است که بهوسیله متخصصان حرفهای اداره میشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند.

سیستمهای دانشی کاربردی و نشأت گرفته از علوم انسانی ـ اجتماعی، که الزاما برون داد ملموس و مادی ندارند اما از حیث قابلیت ایجاد تغییر و تحول در رفتار بشر و خلق ثروت می تواند از اثرگذاری قابل توجهی برخوردار باشند، فناوری های نرم نامیده میشود. فناوریهای نوین و اشاعه آنها در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی صنایع کوچک تأثیر شگرفی بر خلق ارزش واحدهای صنعتی کوچک داشته و یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و ارتقای صنایع کوچک محسوب میگردد. در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. میان «شمال» و «جنوب» که منشأ سایر عقب ماندگیهای اقتصادی، علمی و صنعتی نیز میباشد، جز به مدد بهرهگیری هوشمندانه و گسترده از دستاوردهای اطلاعاتی موجود در جهان و اتخاذ سیاستهای بلند مدت در این زمینه، کاهش نمییابد. اما مسئله مهم این است که یک فناوری زمانی میتواند به هدفهای فوق نایل شود و سودمند واقع گردد که در مقطع زمانی مورد نیاز ایجاد و محقق شده و زیرساختها و بسترهای جامعه نیز آماده باشد.

امروز، جوامع توسعه یافته معترفند که اگر کشوری نتواند اطلاعات مورد نیاز شهروندان و صنایع خود را تأمین کند، بخش عمدهای از استقلال خویش را از دست خواهد داد. با توجه به نیاز صنایع گوناگون موجود در کشور، منطقه و بهویژه استان، در حوزه علوم و فناوریهای نوین، دانشكده علوم و فناوریهای نوين دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته از سال ۱۳۸۶ با تکیهبر اعضای هیئتعلمی، دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش نسبت به تولید و اشاعه دانش در این حوزه ، فعالیت خود را آغاز نموده است. کوتاه سخن اینکه در دهکدة «مک لوهان»، هر کشور کلبهای به فراخور وضع توسعه یافتگی خود خواهد داشت. کلام آخر اینکه ، پیش از اینکه بتوان هر مدل جدید منجمله مدل ارائه شده در این مقاله را بطور موفق در یک سازمان اجرا نمود ، ضروری است فلسفه موجود و مورد قبول مدیریت در آن سازمان کاملا بررسی گردد. در این راستا، سیاست دولتها تقویت و ارتقای بنیه علمی و فنی شرکتهای ارائهکننده خدمات فناوری، تحقیق و توسعه و ایجاد بستر مناسب جهت هر چه تخصصیتر شدن فعالیت آنها است. مهمترین فعالیتهای موردنیاز بهمنظور تجاریسازی فناوری شامل تحقیق و توسعه، تولید محصولات با فناوری برتر، خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی، بازاریابی و خدمات مشاورهای برای توسعه بازار محصولات فنّاورانه میباشد، که همه این فعالیتهای در شهرکهای فناوری گرد هم آمدهاند تا توسعه فناوری در صنایع کوچک تسهیل شود.

شهرکهای فنّاوری، بستر مناسبی برای استقرار کسبوکارهای فناور، واحدهای تحقیق و توسعه، مشاورین خبره و مؤسسات پژوهشی و آموزشی شکل میدهد که در تعامل سازنده با یکدیگر زمینه ارتقای فناوری در صنایع کوچک را فراهم میآورند. به اعتقاد تحلیلگران فناوری نانو، زیست فناوری (Biotechnology) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سه قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل دادهاند و نانو تکنولوژی میتواند به عنوان ادامه دانش کنونی پایههای جدیدتری از علم را بنا نهد. فناوری نانو را موج “چهارم انقلاب صنعتی” نامیدهاند. کشورهای توسعه نیافته کنونی جهان، کشورهایی هستند که دیر هنگام به مرحله انقلاب صنعتی رسیدهاند و کشورهای توسعه نیافته آتی جهان، آنهایی خواهند بود که دیر هنگام به ملزومهای انقلاب اطلاعاتی دست یابند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تولید ۴۱۶ محصول و خدمت فناورانه از سوی مراکز نوآوری دانشگاه خبر داد و گفت: میزان فروش محصولات فناورانه ما در سال گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است. گیلان یک شرکت سهامی خاص غیر دولتی است که با هدف ارائه خدمات مالی، اعتباری، توانمندسازی و کارگزاری در حوزه پژوهش، فناوری، صنایع خلاق و دانش بنیان و با عضویت پارک علم و فناوری گیلان، دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران تاسیس شده است.

دیدگاهتان را بنویسید